Archive for 7 دسامبر 2011

آیا متوجه تضاد در سخنان رضا پهلوی شده اید ؟

دسامبر 7, 2011

رضا پهلوی به مناسبت 16 آذر بیانیه میدهد و از کنار مناسبت این روز میگذرد . همه میدانیم این روزی است که در آن ، در سال 32 ، پدر ایشان سه دانشجوی بی گناه را که بر علیه کودتای آمریکایی 28 مرداد تظاهرات میکردند در صحن دانشگاه به قتل رساندند . آیا متوجه یک تضاد آشکار در بیانیه او شده اید ؟ اگر پدر ایشان حق داشت این سه دانشجو را به قتل برساند و آنها گناهی مرتکب شده بودند ، که دیگر اصلا کل روز 16 آذر معنایی ندارد ، که ایشان برایش بیانیه بدهند . سه نفر بچه دانشجو گناه بزرگی مرتکب شدند بر علیه شاه و کودتای آمریکایی او تظاهرات کردند ، حقشان هم این بود که کشته شوند ، پدر ایشان هم آنها را کشت ، تمام شد رفت پی کارش . یک کار قانونی بود و دیگردلیل ندارد که ملت و دانشجویان توهم زده ما هرسال سالروز این کشتار را گرامی داشته اند . به نظرم شاهزاده باید اتفاقا بیانیه میدادند که ملت ایران اشتباه میکنند و نباید سالروز 16 آذر را گرامی بدارند . آن وقت بود که میشد گفت رضا پهلوی طرحی نو در انداخته است و شاید به درد رهبری ایران بخورد .