Archive for 12 فوریه 2012

آقای رضا پهلوی نظر شما در مورد پرویز ثابتی چیست ؟

فوریه 12, 2012

پرویز ثابتی شکنجه گر ساواک اخیرا پیشاپیش انتشار کتابی در مورد وی با صدای آمریکا مصاحبه ای بحث آفرین داشته است و بسیاری از مبارزان شریف ایران در دوران محمد رضا شاه را به لجن کشیده است . آقای رضا پهلوی نظر شما به عنوان یک سیاستمدار ایرانی که خواهان ایفای نقشی در اپوزیسیون ایران است نسبت به پرویز ثابتی چیست ؟