Archive for 27 فوریه 2012

شب یازده اسفند ندای تظاهرات یازده اسفند را از بامهای ایران به گوش همه برسانید

فوریه 27, 2012

روز یازده اسفند روز تظاهرات و راهپیمایی در حمایت از جنبش سبز است . روزی است که شهر را شلوغ میکنیم تا تضاد چهره آن با دوازده اسفند که شهر سو ت و کور خواهد بود کاملا به چشم آید . اما برای آگاهی دادن به آنان که در جریان نیستند ، مانند همه روزهای اعتراضی دیگر ، بهتر است  شب قبل از یازدهم اسفند از بامها ندای مرگ بر دیکتاتوری سر دهیم  . پیشنهاد میکنم آنان که میتوانند ، از بامها و خیابانها و کوچه ها ی ایران ندای اعتراض فردا را سردهند . لازم نیست انتظار داشته باشیم همه یک لفظ یا جمله خاص را تکرار کنند . هرکس بنا بر اعتقادش فریاد مرگ بر دیکتاتوری سر دهد . یکی با الله اکبر و دیگری با مرگ بر دیکتاتور و زنده باد آزادی . کلمات و جملات ممکن است فرق کند ولی هدف یکی است ، رهایی از شر دیکتاتوری مرگباری که اکنون کشور ما را به ورطه سقوط و نابودی نزدیک میکند . سعی کنید شهر و محله خود را در این شب با «صدا» و «شعار» بیدار کنید تا همگان بفهمند اقدامی در راه است . تا حتی آنان که بیخبرند نیز از دیگران بپرسند و بفهمند که یازده اسفند روز تظاهرات و اقدام سراسری و همگانی و متحد ملت ایران است .