Archive for 28 فوریه 2012

پوسترهای شهدای جنبش سبز و حمایت از مردم قهرمان سوریه در یازده اسفند

فوریه 28, 2012

اگر روز یازده اسفند در تظاهرات ضد حکومتی شرکت میکنید یادتان باشد پوسترهایی از شهدای جنبش سبز همراه بردارید . پوسترها را بر دیوارها بچسبانید یا در مکانهای شلوغ شهر پراکنده کنید . همچنین پوسترهایی در حمایت از مردم قهرمان سوریه که در گیر مبارزه مرگ و زندگی با حکومت فاشیست بعثی حاکم بر سوریه هستند بر دیوارها بچسبانید  . مطمئن باشید حمایت ملت ایران از آنان به اطلاعشان میرسد و باعث دلگرمیشان میشود.