Archive for 6 اکتبر 2012

تاریخ زدایی

اکتبر 6, 2012

عمق نفرت شاه از مصدق واقعا عجیب بود . در 25 سال پس از سقوط مصدق در کودتای آمریکاییها ، مثل کتاب مشهور ارول، « 1984»حتی یک عکس از مصدق در هیچ جا چاپ نشد ، حتی اشاره ای به نامش در هیچ جا نشد . شاه میخواست نام و خاطره مصدق را از تاریخ ایران بزداید . در مقایسه با شاه ، جمهوری اسلامی عکسهای شاه را نزده و در مطبوعات و کتابها عکس شاه و خاندان پهلوی اینجا و آنجا دیده میشود و تلاشی برای محو خاطره شاه نمیشود. دلیل پافشاری شاه بر تغییر تاریخ و بی توجهی جمهوری اسلامی به این امر چیست ؟

آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی کیست ؟

اکتبر 6, 2012

رفسنجانی آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی است . او زندگی خود را با شاگردی خمینی آغاز کرد ، در همه فعالیتهای جنبش اسلامی قبل از سقوط شاه شرکت داشت ، مشهور است تفنگی را که حسنعلی منصور را نشانه رفت او تهیه کرده بود ، با مجاهدین رفاقت و همبستگی داشت ، بارها به خاطر عقایدش زندان رفت و شکنجه شد . روزی که بازرگان نخست وزیر شد این آخوند که برای اکثر مردم ایران نا آشنا بود در گوشه صحنه از روی یک تکه کاغذ بریده شده از یک دفتر یادداشت حکم نخست وزیری بازرگان را خواند و به این صورت مردم ایران برای اولین بار چهره او را بر صفحه تلوزیون دیدند ، سپس در دهه شصت مهمترین شخصیت جمهوری اسلامی پس از خمینی بود . او جنگ را خاتمه داد و او خامنه ای را به ملت ایران تحمیل کرد و او اولین رییس جمهور ایران شد و سعی کرد  مسیر اقتصاد دولتی/شبه سوسیالیستی ایران  را به سوی اقتصاد خصوصی هدایت کند که البته موفق نشد و پس از آن به تدریج از قدرتش کاسته شد و اکنون فرزندانش در زندانند و خودش بر کنار . آیا او به چشمان خود شاهد سقوط این حکومت نیز خواهد بود ؟

*. این هم مقاله ای در این زمینه که خواندنش بد نیست .