Archive for 22 آوریل 2013

همه دیکتاتورها میروند ، خامنه ای نیز رفتنی است

آوریل 22, 2013

تاریخ تکرار میشود اما  دیکتاتورها درس نمیگیرند . دیکتاتورها در دنیای مدرن قرن بیست و یکم راهی جز سقوط و نابودی پیش پای خود ندارند . خامنه ای نیز تفاوتی با سایر دیکتاتورهای جهان ندارد . او نیز مانند آنان دیر یا زود سقوط خواهد کرد .  به نوکران و سرسپردگانش باید گفت تا کی خدمت دیکتاتور را میکنید ؟ آیا از سرنوشت سایر دیکتاتورها و نوکران خانه زاد آنان عبرت نگرفته اید ؟فکر نکنید با سرکوب و ارعاب و شکنجه ، یا با نفوذ در سایتهای اجتماعی و طرفداری از دیکتاتور میتوانید مانع سقوط محتوم او شوید . تا دیر نشده دور او را خالی کنید که زمان سقوط که فرابرسد شما نیز در آتش نفرت مردم از دیکتاتور خواهید سوخت .

به همین رهبر خودتان نگاه کنید و ببینید که از تاریخ درسی نگرفته است . اگر دقت کنید در می یابید  که خامنه ای  به راه شاه میرود و همان اشتباهات او را تکرار میکند و سرانجام او نیز مانند شاه خواهد بود .او نیز مثل شاه میپندارد مردم عاشقش  هستند همانطور که شاه فکر میکرد ملت او را دوست دارند . خامنه ای نیزدر سال 1388،  مثل شاه در سال 57 ، وقتی توده های ملیونی مردم به خیابان آمدند و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند حیرت کرد . خامنه ای نیز مثل شاه فکر میکند با کشیدن چند خط مترو در تهران و سایر شهرها، ساختن اتوبانها،  درست کردن دانشکده در دورترین دهات کشور،  کشیدن آب و برق برای همه روستاها و ساختن صدها سد بر روی رودخانه های ایران   حکومتش بیمه شده و ملت به دلیل این سازندگیها  عاشق او هستند حال آن که به کلی بی خبر است در کنار این سازندگیها بحران اقتصادی دمار از روزگار مردم در آورده است . بحران اقتصادی اینروزها در ایران مانند بحران اقتصادی سه سال آخر حکومت شاه است . آن بحران  ناشی از بیخردی شاه و منش دیکتاتوری او بود که بی توجه به همه اصول اقتصاد مملکت را دچار تورم افسار گسیخته کرد طوری که خزانه مملکت خالی شد و کارد به استخوان مردم رسید . اکنون نیز پافشاری احمقانه خامنه ای بر سر مسئله اتمی ایران را دچار بحران اقتصادی به همان شدت بحران سه سال آخرحکومت  شاه و چه بسا بیش از آن کرده است . به احتمال زیاد سرنوشت این دو دیکتاتور خونخوار نیز  مشابه خواهد بود و خامنه ای نیزمانند شاه سرانجام  با تظاهرات ملیونی مردم و با چشم گریان ایران را ترک خواهد کرد و سزای جنایتها و بیخردیهای خود را خواهد دید . او مثل شاه میرود اما نوکران و سرسپردگانش مانند نوکران شاه باقی میمانند و سرنوشت تلخی در انتظارشان است .به همین سبب نیز از طرف همه آزادیخواهان ایران به اینان توصیه میکنم چشمان خود را باز کنند و دریابند وضع فعلی همیشگی نیست و همانطور که دیکتاتوری سیاه و موحش شاه فقط در عرض کمتر از یکسال سقوط کرد دیکتاتوری خامنه ای نیز رفتنی است . به خصوص روی سخنم با آن دسته از آنان است که با منفی دادن به چنین لینکهایی در سایتهای اجتماعی مانند بالاترین فکر میکنند آقا و ارباب خودرا از خطر سقوط حفظ میکنند . خیر ، او میرود و روسیاهی بر شما میماند که به چنین لینکهایی منفی داده اید و نوکر صفتی خود را نسبت به خامنه ای ثابت کرده و در معرض نظر همگان قرار داده اید . این منفیها در بالاترین باقی میماند و چه بسا فردای آزادی ایران برایتان مشکل ایجاد کند ، به هوش باشید ای نوکرصفتان سیه روی .

از بیخ عربم من

آوریل 22, 2013

ahmadak