Archive for 29 آوریل 2013

رضا پهلوی و تخت سلطنت ایران هرگز به هم نخواهند رسید

آوریل 29, 2013

رضا پهلوی را هیچگاه جدی نگرفته ام . او نه کاریزمای لازم برای رهبری را دارد ، نه معلومات لازم و نه شخصیت وزین یک رهبر را . او فقط پول دارد ، پولهایی که خاندان پهلوی پنجاه سال تمام از جیب بینوایان ایران زدند و در بانکهای سوییس انباشتند تا به مصرف چنین روزی برسد چون میدانستند به علت خیانتها و آدمکشیهایشان دیر یا زود توسط ملت ایران اخراج خواهند شد . مشکل رضا این است که عده ای از فراریان سلطنت پهلوی او را احاطه کرده اند و میکوشند به زور از او رهبری که نیست بسازند تا زیر پرچم او به ایران برگردند و انتقام انقلاب 57 را از ایرانیان گرفته وبساط ننگین دیکتاتوری  پهلوی را دوباره بگسترانند.

او نیز فریب این افراد را خورده و با خام طمعی تمام این پولهارا به مصرف بازگشت سلطنت پهلوی به ایران میرساند . این روزها سروصدای شورای ملی در رسانه ها  در آمده است .  ماشین تصرف قدرت و بازگشت به سلطنت از دید دربار رضا پهلوی همین شورای ملی خواهد بود . به نظر می آید دولت آمریکا پس از جستجوی فراوان نتوانسته کسی را گوش به فرمانتر از رضا پهلوی در اپوزیسیون ایران بیابد زیرا میبینیم که منابع خبری فارسی دولت آمریکا روی رضا و شورای ملی بسیار مانور میدهند.به عنوان مثال اخیرا مصاحبه ای از رضا درافق ، برنامه سیاسی صدای آمریکا پخش شد . جالب است که مصاحبه با رضا پهلوی در صدای آمریکا وسایر رسانه ها همیشه به صورت تک نفره و با شرکت خود رضا انجام میشود و هیچکس دیگر در این مصاحبه ها شرکت ندارد چه خوب میدانند رضا پهلوی مرد میدان مصاحبه در کنار دیگران نیست و نمیتواند از پس جواب دادن بر آید و به اصطلاح به تته پته می افتد.

باید به دولت آمریکا گفت چلبی سازی بس است . آن چلبی فریبکار را اینقدر پر وبال دادید تا به خیال خودتان حاکم عراق شود و مطامع آمریکا را در عراق پیاده کند ، چه شد ؟ هیچ نتیجه ای نداد . وقتی یک ملت و یک مردم کسی را در یک انقلاب عظیم به علت خیانتها و جنایتهایش بیرون انداختند محال است پسر او را که سوگند سلطنت خورده و خواهان بازگشت همان شرایط به ایران است بپذیرند . این خیال خام را فراموش کنید و بکوشید  با اپوزیسیون واقعی ایران سر مذاکره را باز کنید .درست است که این اپوزیسیون هرگز مانند رضا گوش به فرمان و مطیع نخواهد بود اما نماینده واقعی ملت ایران این اپوزیسیون است نه چند پیروپاتال لس انجلس نشین که با بهره گیری از ثروت سرشار رضا پهلوی حمایت چند سناتور آمریکایی را خریده اند .