Archive for اکتبر 2013

علت وجود ملیونها حدیث در اسلام

اکتبر 27, 2013

همانطور که احادیث محمد و امامان بر حسب زمان تغییر و تعدیل میشد و حدیثهای جدید ساخته و اضافه  میشد تا شرایط زمان و نیاز حاکمان  را توجیه کند اکنون به عینه شاهدیم که احادیث خمینی نیز تغییر و تبدیل می یابد و حال که رابطه با آمریکا به موضوع روز تبدیل شده است ناگهان احادیث کاملا جدیدی ساخته میشود تا ثابت کند که خمینی به هیچوجه مخالف برقراری رابطه با آمریکا نبوده است . بعضی از معتقدان دین و اسلام  همیشه متحیر بودند که چرا ملیونها حدیث در مورد پیغمبر وامامان وجود دارد . اینها اگر یک ملیون سال هم عمر کرده بودند هرگز نمیتوانستند اینهمه فعالیت و گفته داشته باشند و از قدرت انسان خارج است که در طی چند ده سال عمر اینهمه گفته و عمل از او ثبت شده باشد. حال با توجه به احادیث جدید در مورد خمینی به روشنی میتوان علت وجود ملیونها حدیث در اسلام را دریافت .