Archive for 4 سپتامبر 2014

یک بام و دوهوا

سپتامبر 4, 2014

دو گروه در جهان گردن میزنند و بس . یکی دولت فخیمه عربستان سعودی است که هر روز جمعه بعد از نماز جمعه در میدان مرکزی شهر سر متخلفان و مخالفان را با شمشیر از گردن جدا میکند دیگر داعش . در عجبم که چرا برخورد جهانیان با این دوگروه اینقدر متفاوت است .