Archive for 8 سپتامبر 2014

اگر دیکتاتور بمیرد

سپتامبر 8, 2014

بعد ازمرگ خامنه ای چه خواهد شد ؟ چون زمنیه جنبش عظیم ملی اکنون وجود ندارد بلافاصله پس از اعلام خبر مرگش خبری نخواهد شد . یک عزاداری عظیم مثل عزاداری پس از مرگ خمینی بر پا میکنند که به دنیا و ملت بگویند ما هنوز قدرتمندیم . اما پس از آن درگیری برای جانشینی شروع خواهد شد چون او خودش جانشینی برای خود تعیین نکرده و فرد قدرتمندی مثل رفسنجانی پس از مرگ خمینی هم در قدرت نیست که سریعا یک جانشین تعیین کند . ایکاش زمینه جنبش ملی وجود داشت ولی ملت پس از جنبش سبز خیلی ساکت و سرخورده شده اند و سر در گریبان فرو برده اند . شاید به آرامی و در طی ماههای پس از مرگ خامنه ای جنبشی جدید شروع شود ولی هیچکس نمیتواند در این مورد پیش بینی کند . تنها خطری که ایران را ، در صورت شروع یک جنبش عظیم ملی ، تهدید میکند خطر تجزیه طلبی در آذربایجان و کردستان و سایر استانهای حاشیه ای کشور است . مانند شوروی پس از سقوط حزب کمونیست و یوگسلاوی پس از پایان دوران تیتو و فروپاشی حزب کمونیست و امپراتوری عثمانی پس از سقوط دولت عثمانی . اگر بتوانیم از آشوبهای تجزیه طلبی جان سالم در ببریم میتوانیم به آینده ایران امیدوار باشیم .