Archive for 27 ژانویه 2015

اینجا آشویتس نیست

ژانویه 27, 2015

آیا اینجا با بازداشتگاه آشویتس فرقی دارد ؟ نزدیک به دو ملیون انسان در باریکه زمینی به اندازه یکی از محلات تهران در محاصره کامل اسرائیل قراردارند ، با دیواری به ارتفاع هفت متر که به به دور این زمین کشیده شده . آنها در این خرابه ها زندگی میکنند و به طور متوسط هر دوسال یکبار مورد حمله زمینی و هوایی ارتش اسرائیل قرار میگیرند . چگونه ملتی که خود تحت ستم نژادی بوده و آشویتس را به چشم دیده میتواند چنین ستمی بر یک قوم دیگر روا دارد ؟

gaza 4

نکته ای در باب فاشیسم ایرانی

ژانویه 27, 2015

نکته ای درمورد فاشیسم ایرانی . فاشیستهای ایرانی که پان ایرانیست نامیده میشوند ساختمان حزب و عقاید نژادپرستانه و شووینیستی خود در مورد برتری نژاد آریا بر سایر نژادها (از جمله اعراب و ترکها ) را از حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان وام گرفته اند .

 

pan iran nazi