Archive for 8 آگوست 2016

خمینی ترکیه شکست خورد

آگوست 8, 2016

به نظر می آید خمینی ترکیه واقعا در تلاش خود برای تصرف قدرت شکست خورده باشد . گولن ، روحانی متعصب سنی که در کاخی بزرگ در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند کم از خمینی خودمان نداشت . طرفداران او در ارتش و همه ارگانهای دولت و  دادگستری نفوذ عظیمی داشتند . همچنین او با تاسیس مدارسی مثل مدرسه علوی قبل از انقلاب سعی در تربیت یک نسل از فداییان متعصب داشت . نفوذ او در سیستم آموزشی و  دانشگاههای ترکیه نیز عمیق بود و بسیاری از اساتید و معلمان از طرفداران متعصب او محسوب میشدند . گولن با نفوذی که به دست آورده بود اخیرا موقعیت را برای تصرف قدرت مساعد دید و دست به کودتا زد . خوشبختانه ملت ترکیه با فدا کردن جان خود در مقابل تانکها و جتهای جنگنده کودتاچیان توانستند کودتا را شکست دهند . دموکراسی ترکیه پیروز شد و گولن شکست خورد . البته هم اکنون نیز نباید احتمال کودتای مجدد توسط طرفداران گولن را مردود دانست . همانطور که کودتای آمریکایی 25 مرداد در ایران شکست خورد ولی چند روز بعد کودتای دوم آمریکاییها پیروز شد و ایران را به بدبختی و سیه روزی کشاند . در حال حاضر به نظر میرسد دولت ییلدیریم با حمایت همه احزاب ترکیه توانسته کودتا را واقعا شکست دهد و اکنون مشغول تصفیه طرفداران خمینی ترکیه از دستگاههای دولتی و ارتش است . احتمال کودتای دوم گرچه به کلی از بین نرفته ولی روز به روز کمتر میشود .