Archive for 24 سپتامبر 2016

خاندان جلیل سلطنت ؟

سپتامبر 24, 2016

چطور میشود برای ملتی احترام قائل شد که سالی پانصد ملیون دلار مفت توی جیب یک خانواده سلطنتی که کوچکترین احترامی برای آن ملت قائل نیست و خود را برتر از آنان میداند میگذارند و برای دیدن این خانواده اشرافی که از پول این ملت تغذیه میکنند بدون اینکه اندکی شایستگی آنرا داشته باشند سرو دست میشکنند؟ این خانواده به چه دلیل حق دارد مفت و مجانی سالی پانصد ملیون دلار از مالیات این ملت را توی جیبش بگذارد ؟ چون از ژن و اسپرم برتری خلق شده ؟ چون از نژاد برتری است ؟ چون نابغه است و از لحاظ هوش و عقل از دیگران بهتر است ؟ چرا؟؟؟؟

ملت انگلیس را میگویم !