Archive for فوریه 2017

از امروز پوشیدن حجاب در ارتش ترکیه آزاد اعلام شد

فوریه 22, 2017

به موجب تصویبنامه جدیدی که امروز توسط ارتش ترکیه  اعلام شد افسران و کارمندان زن ارتشی میتوانند در صورت تمایل با حجاب اسلامی بر سرکار حاضر شوند . ارتش ترکیه آخرین ارگان دولتی و اجتماعی ترکیه است که پوشیدن حجاب در آن هنوز ممنوع بود . حجاب از اوایل قرن حاضر به تدریج در همه سازمانهای دولتی و آموزشی آزاد اعلام شد و حتی زنان قاضی نیز اکنون میتوانند با حجاب در محاکم حاضر شوند . کودتای اخیر ترکیه که میرفت تبدیل به یک کودتای خونین و  غیر قانونی دیگر درترکیه شود با مقاومت ملت ترکیه به شکست انجامید و این شکست منجر به تغییراتی در بافت ارتش گشت و آزادی پوشش حجاب نیز از زمره آن تغییرات است .