Archive for مارس 2017

ترامپ دوباره ورود ایرانیان را ممنوع اعلام کرد

مارس 6, 2017

به مبارکی و میمنت ترامپ دوباره فرمان ممنوعیت ورود را برای ایرانیان تمدید کرد . حیرت من از آن ترولهایی است که چه در بالاترین و چه فیسبوک خائنانه از این فرمان ابراز رضایت میکنند و برای آن ابله کلاش و عوامفریب دست میزنند و از او میخواهند به ایران حمله کند . چگونه یک فرد میتواند تا این حد نسبت به میهن و ملت خودخائن و بدخواه هموطنان خود باشد .