Archive for آوریل 2017

دیکتاتوری ارتش در ترکیه امروز پس از صد سال به پایان رسید

آوریل 16, 2017

با رفراندوم امروز ترکیه حکومت صد ساله ارتش در ترکیه به پایان رسید . این حکومت که با  قدرت گرفتن دیکتاتوری آتاتورک آغاز شد فجایع بسیاری در حق دموکراسی ترکیه مرتکب گردید . چهار کودتا کرد . یک نخست وزیر را به قتل رساند . هزاران نفر از مردم بیگناه و مخالفان سیاسی را در ترکیه در طی صد سال اخیرقتل عام و شکنجه کرد، باعث رواج فساد مالی و رشوه خواری گسترده گردید . خوشبختانه نظامیان در آخرین تلاش خود در سال پیش شکست خوردند و نتوانستند برنامه سرکوب و کشتار عظیمی را که در نظر داشتند به انجام برسانند و اینرا مدیون  مقاومت قهرمانانه مردم ترکیه هستیم که با فداکردن جان خود ا رتش را شکست دادند .  شکست ارتش ترکیه در رفراندوم  روز 16 آوریل 2017 را میتوان با شکست مرده ریگ  دیکتاتوری نظامی رضاخان در 22 بهمن 1357 مقایسه کرد . در ترکیه نیز مانند ایران سرانجام پس از صد سال مبارزه ملت قهرمان ترک  توانستند ارتش قدرتمند را به زیر بکشند و به حکومت دیکتاتورها و قلدران ارتشی برای همیشه پایان دهند و از این پس در ترکیه ارتش مطیع دولت خواهد بود و نه دولت مطیع ارتش  .

و اما این آغاز راه است و تا دموکراسی فرسنگها فاصله است . ما ایرانیان پس از به زیر کشیدن دیکتاتوری نظامی رضا خانی متاسفانه گرفتار دیکتاتوری ملایان شدیم که هنوز هم ادامه دارد و فجایع بسیاری مرتکب شده است . امیدوارم که در ترکیه تاریخ تکرار نشود و دیکتاتوری دیگری جایگزین دیکتاتوری ارتش نگردد . باید امیدوار بود که مردم ترکیه از تجربه تلخ ایران درس گرفته باشند و همچنان به ریسمان دموکراسی چنگ بیندازند و در راه دموکراسی گام بردارند . مطمئنا ایرانیان نیز سرانجام به دموکراسی دست خواهند یافت و هر دو ملت دوست و برادر دو دموکراسی بزرگ و قدرتمند را در خاورمیانه بر پای خواهند داشت .