Archive for فوریه 2019

عکس گرفتن با یک مسیحی بنیادگرا و ضد حقوق زنان عمل پسندیده ای نیست

فوریه 10, 2019

عکس شرم آور مسیح علینژاد را در کنار پمپئو وزیر خارجه ترامپ دیدیم . آیا میسح اینقدر بی خبر است که سابقه این انسان را نمیداند . پمپئو یک مسیحی بنیادگرای افراطی است . ضدیت پمپئو با اسلام از آبشخور فلسفه و تاریخ نمی آید بلکه  از آبشخور تندروترین گروههای فاشیستی سرمایه داری و مذهبی سیراب میشود که هرگز انقلاب ایران را بر ملت ایران نبخشیدند و در پی برگرداندن دیکتاتوری پهلوی ، ساواک و حزب رستاخیز به ایران هستند . این گروهها به هیچوجه دغدغه دموکراسی در ایران را ندارند . اگر شک دارید نگاهی به عراق و افغانستان و سوریه بیندازید .

چگونه مسیح با چنین موجودی که نوکر بی اختیار بدنامترین و احمقترین  رییس جمهور تاریخ آمریکاست دیدار میکند و عکس می اندازد . مو بر اندامم راست میشود وقتی سرنوشت مشابهی را مجسم میکنم . مجاهدین نیز از اینجاها شروع کردند تا سرانجام به صدام و خیانت به ایران و ایرانی رسیدند .