Archive for 12 مِی 2019

چرا فقط مرتجعان سلطنت طلب از حمله آمریکا به ایران طرفداری میکنند

مِی 12, 2019

با نگاهی مختصر به ادبیات اپوزیسیون ایران در می یابیم که در شرایط بحرانی فعلی که تنها جرقه ای کافی است منجر به یک جنگ مرگبار و نابود کننده شود تنها گروهی در اپوزیسیون ایران که با شادی و مسرت تمام از حمله آمریکا به ایران پشتیبانی میکند گروههای راست افراطی و متمایل به فاشیسم سلطنت طلب هستند . این گروهها در سیاست داخلی خود در ایران طرفدار و حامی دیکتاتوری سلطنتی هستند و در آرزوی بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی رستاخیز و دوران خبر چینیهای گسترده ساواک و شکنجه های مرگبار و غیر انسانی آن میسوزند. وقتی نوشته های طرفداران و بسیجیان جان بر کف رضا پهلوی را در همین بالاترین میخوانید حیرت میکنید تا چه حد برای شکنجه های ساواک کف میزنند و تا چه حد از دیکتاتوری مزدور پهلوی و حکومت تک حزبی شاه و کودتای انگلیسی رضا خان قزاق بر علیه نهضت مشروطه حمایت میکنند.

متاسفانه این مرتجعان یک پارچه و متحد در پشت حمله آمریکا ایستاده اند . اخیرا مصاحبه یکی از این آمریکا نشینان (بلا استثنا همه اینان ساکن آمریکا و در تماس با ارتجاعیترین اتاقهای فکر و گروههای سیاسی آمریکا هستند ) را میخواندم و حیرت کردم که ایشان نه تنها از حمله آمریکا به ایران پشتیبانی کرده بلکه نظر داده بود که آمریکا پس از تسخیر ایران باید ایران را تبدیل به یک مستعمره کرده و یک حکومت دست نشانده در ایران تشکیل دهد . میهن فروشی و خیانت به وطن تا کجا؟؟؟

هیچ گروه دیگری در اپوزیسیون گسترده ایران از حمله آمریکا به ایران جانبداری نمیکند . ما همه میدانیم که این حمله منجر به کشتار وسیع  و ویرانیهای گسترده در کشور پهناور ما خواهد شد . ما میدانیم که این حمله آرزوی اسرائیل و عربستان سعودی برای از هم پاشیدن ایران و تبدیل آن به جمهوریهای کوچک و متخاصم را برآورده خواهد کرد . هر ایرانی که دلش برای ایران میطپد و خواهان سقوط دیکتاتوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دموکرات و آزاد درایران است میداند که چنین امری در شرایط جنگی و نابودی زیرساختهای اقتصادی و فرار گسترده جمعیت از ایران ممکن نخواهد بود.

میدانم که سلطنت طلبان مانند مجاهدین در داخل ایران طرفداری ندارند و فقط بر طبل توخالی خود در آمریکا میکوبند ولی در عین حال میدانم که آنها نیز مثل مجاهدین خلق تاثیر زیادی بر سیاست گذاری جناح راست و افراطی در آمریکا دارند . امیدوارم اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران بتواند بر تبلیغات جنگ طلبانه مجاهدین و سلطنت طلبان فائق آید و در سطح بین المللی فضایی مخالف جنگ و حمله و نابودی ایران عزیز ما ایجاد کند .

نگاهی به افغانستان و عراق در همسایگی ما کافی است بدانیم حمله آمریکا چه ارمغانی برای ملت ایران خواهد داشت . همه باید یک پارچه بر علیه جنگ و نابودی ایران اقدام کنیم .