Archive for 7 ژوئن 2019

ترامپ در فرانسه : «ملت ایران»» در حال شکست و نابودی است

ژوئن 7, 2019

باز هم ترامپ به ملت ایران توهین کرد. بازهم ترامپ گفت ملت ایران در حال شکست و نابودی است . دقت کنید که نمیگوید دولت ایران بلکه میگوید ملت ایران . Nation

من از دشمنان ایران ، ازرضا پهلوی ، از مرتجعان سلطنت طلب ، فاشیستها ، مجاهدین خلق میپرسم : آیا بازهم از چنین فردی که خواهان نابودی «ملت» ماست حمایت میکنید و برای او هورا میکشید؟ آیا بازهم سعی میکنید مثل آخوندها که از قرآن هزار تفسیر در می آورند(( که  به کلی مخالف متنهای خشن و ابتدایی آن است)) این حرفهای ترامپ را تعبیر و تحریف کنید و بگویید خیر مقصودش دولت ایران است؟؟