Archive for 4 نوامبر 2019

ارتش شاهنشاهی و ارتش خلقی و مردمی

نوامبر 4, 2019

این را در جواب به یکی از عاشقان دیکتاتوری پهلوی در بالاترین نوشتم . خاطره ای است که فکر میکنم میتوان به صورت  یک مطلب جدا نوشت . وقت نیست فقط همان جواب را ذکر میکنم :

 

یک مصاحبه را هرگز یادم نمیره و هروقت بهش فکر میکنم خنده بر لبانم می نشیند. نمیدانم روز دوم یا سوم پیروزی ملت ایران بر آن خفاش آمریکایی بود . تلوزیون آزاد شده بود . آزادی مطلق بدون هیچ نظارتی و فقط نظارت مردمی .

خبرنگار رفته بود کاخ نیاوران که توسط مردم قهرمان تهران تسخیر شده بود و با یک همافر که با تفنگ جلوی کاخ محافظ بود صحبت میکرد . او از شب مبارزه با گارد میگفت و ماجرای انقلاب . صحبت رفت به وضع فعلی ارتش . تند تند صحبت میکرد و گفت : ما ارتش شاهنشاهی ایران الان با ملت ایران هستیم و گارد را نابود کردیم . بعد متوجه شد چه گفته و خندید و گفت ما ارتش خلقی ایران . خبرنگار هم خندید . ما هم خندیدیم .

اینقدر توی حلق و چشم و گوش مردم کرده بودند «شاهنشاهی» اصلا اتوماتیک شده بود. ارتش ارتش شاهنشاهی بود نه ارتش مردمی یا ارتش ملی . همه چیز «شاهنشاهی» بود نه مال مردم یا مال ایران . این دوستان عاشق دیکتاتوری پهلوی این چیزها را به چشم ندیده اند تا دریابند چقدر مردم از آن دیکتاتور متنفر بودند. از آن سرودهای شاهنشاهی در سینما که همه باید به زور می ایستادند. از آن جلسات سپاس سالهای آخر سلطنت شاه که همه باید به زور میرفتند و سپاس سپاس میکردند و مرا همیشه به یاد جلسات نفرت کتاب 1984 می انداخت.

 

enqelab