Archive for 5 نوامبر 2019

بزرگترین خطری که اپوزیسیون ایران را تهدید میکند از جانب طرفداران بازگشت دیکتاتوری پهلوی است

نوامبر 5, 2019

بی هیچ تردیدی باید اذعان کرد بزرگترین خطری که اینروزها اپوزیسیون دموکرات ایران را تهدید میکند از جانب طرفداران بازگشت دیکتاتوری تک حزبی و ساواکی پهلوی است و بس . اپوزیسیون دموکرات ایران از هر موقع مصممتر و پرتوانتر و آماده تر برای سرنگونی دیکتاتوری اسلامی است اما این اپوزیسیون ماری در آستین دارد که هر لحظه آماده نابود کردن آن است و این مار نیست جز آرزوی بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی پهلوی که توسط بخش نئوفاشیست و راستگرای اپوزیسیون نمایندگی میشود . این بخش رهبر خود را در فرزند دیکتاتور پیشین ایران و شاه فراری  یافته است و زیر پرچم برقراری سلطنت رضا پهلوی و بازگشت به دیکتاتوری پهلوی  گرد امده است .

البته اپوزیسیون دموکراتیک ایران به این امر آگاه است و به نئوفاشیستهای طرفدار دیکتاتوری پهلوی اجازه رسوخ در صفوف متحد خود را نخواهد داد.

البته

هربار فکر میکنی ترامپ دیگر بیش از این نمیتواند سقوط کند او ثابت میکند که سقوط را پایانی نیست

نوامبر 5, 2019

این توییتی است که دیروز فرستاده است . هیچکس نمیتوانست حتی به خواب ببیند که یک رییس جمهور آمریکا از این کلمه در توییت خود استفاده کند و آنرا درمعرض دید همگان قرار دهد.

در تاریخ نزدیک به دویست و پنجاه ساله جمهوری آمریکا سابقه نداشته یک رییس جمهور اینچنین سخن بگوید و بنویسد.

هربار فکر میکنی ترامپ دیگر نمیتواند بیش از این ابله و بد دهن و فحاش شود او ثابت میکند که خیر ، او بازهم میتواند بدتر از هرچه که دیگران فکر میکنند رفتار کند.

آیا سقوط ترامپ و سقوط دموکراسی آمریکا را پایانی هست و یا این تازه آغاز سقوط است

motherfucker

.