Archive for 25 نوامبر 2019

جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است و به پرتگاه سقوط نزدیک میشود

نوامبر 25, 2019

با توجه به حوادث اخیر که تدوام بیشتری یافته و  هر سال تکرار میشود من دیگر تقریبا شکی ندارم که آفتاب عمر این حکومت بر لب بام است و بسیار به پرتگاه سقوط نزدیک شده است .

این را از تجربه شخصی خود درمورد حکومت شاه و همچنین تجربه تاریخی ملت ایران در مورد دیکتاتوری توتالیتر شاه میگویم . در آن سالهای آخر دیکتاتوری شاه به جایی رسیده بود که دیگر امکان تغییر مسیر برایش وجود نداشت . آنقدر ملت را اذیت کرده بود که هرگونه بازکردن فضای سیاسی منجر به انفجار میشد نه آشتی ، همانگونه که دیدیم شد.

شاه دیگر نمیتوانست مسیر خود را تغییر دهد. وقتی مجبور شد تحت فشاردولت کارتر کمی مسیر را تغییر دهد و ادای دموکراسی در آورد شد آنچه شد . ملت ایران به مرحله ای رسیده بود که دیگر حاضر به آشتی کردن با شاه نبود و به محض اینکه فضای سیاسی را کمی باز کرد جامعه از شدت خشم و نفرت سی ساله منفجر شد .

اکنون نیز جمهوری اسلامی مانند شاه به آخر خط رسیده است . اولا  که این دولت هم مانند دولت شاه  قادر نیست مسیر خود را تغییر دهد. اما اگر به دلیل شرایط داخلی یا خارجی هم بخواهد کمی تغییر مسیر دهد و دست به آشتی ملی بزند و کمی آزادی بدهد دادن آزادی همان و انفجار خشم ملت همان .

ممکن است راه دیگری پیش پای سران این حکومت باشد و آن یک کودتای نظامی/سپاهی به رهبری قلدری مانند رضا خان قزاق است که تسلط حکومت را حفظ کند اما ظاهر دیکتاتوری را تغییر دهد و غربی کند. این شعارهای رضا شاه هم ممکن است توسط بعضی از آرزومندان آن کودتا ترویج میشود تا ببینند بازار و خریداری دارد یا نه .

نمیدانم آیا کودتایی آن چنان موفق خواهد شد از انفجار خشم ملت جلوگیری کند یا نه اما یک چیز را میدانم که ادامه سیاست فعلی رژیم سرانجام منجر به انقلاب خواهد شد.