Archive for 1 دسامبر 2019

یک نفر جرئت نکرد از شاه بپرسد چرا رآکتور اتمی خود را درست کنار تهران ساخته ای

دسامبر 1, 2019

اخیرا داشتم مقاله ای درمورد تاریخ فعالیتهای اتمی در ایران میخواندم . شاه ایران هم مثل این رهبران فعلی جاه طلبی اتمی داشت و فکر میکرد روزی روزگاری باید بمب اتمی به دست آورد و این جاه طلبی او باعث نگرانی روسای جمهور آمریکا و کشورهای همسایه نیز بود.

یکی از اولین گامهای شاه به سوی بمب اتم تاسیس اولین رآکتور اتمی در تهران بود. همانطور که سران دولت فعلی رآکتور پشت رآکتور میسازند او هم با رآکتور امیرآباد شروع کرد و بعد به بوشهر رسید که دیگر انقلاب مجالش نداد.

ولی سوالی که برایم پیش آمده این است . همه میدانیم که انرژی اتمی و تشعشات اتمی خطرناک و مرگبار است . آلودگی اتمی شوخی نیست . به همین سبب هم معمولا رآکتورهای اتمی را در مناطق دور افتاده و خالی از جمعیت میسازند. ولی آن دیکتاتور خود شیفته رآکتور اتمی امیرآباد را درست بیخ گوش تهران ساخت . فکر کنید اگر به هر دلیل این رآکتور خراب میشد چه فاجعه بشری به بار می آمد همانطور که درموارد مشابه دیگر دیده ایم .

واقعا آیا هیچیک از اطرافیان این شاه قدر قدرت جرئت نداشتند به او عرض کنند که قربان رآکتور اتمی را نباید بیخ گوش چند ملیون جمعیت درست کرد و درست نیست.؟

وا