Archive for the ‘مقالات آینده’ Category

اینجاست که صف خائنان وطنفروش از صف میهن پرستان دموکرات جدا میشود

مه 7, 2019

به نظر می آید دولت ترامپ برای فرار از بحران داخلی و طنابی که هر روز بیشتر بر دور گردن ترامپ سفت میشود به دنبال ماجراجویی خارجی است و برای این ماجراجویی بهتر از ایران نیافته است . همراهان و حامیان مالی ترامپ همچون عربستان و اسرائیل نیز همین را میخواهند .

تهدیدهای پمپئو و بولتون سگان پاچه گیر ترامپ روز به روز بیشتر میشود . چون فعلا در ونزوئلا درمانده اند و هنوز تیرشان به هدف ننشسته به دنبال طعمه دیگری هستند تا اذهان را از خرابکاریها و دزدیها و افتضاحات ترامپ در داخل منحرف کنند. حمله آمریکا به ایران به جز از یک عراق یا افغانستان جدید در این منطقه نخواهد ساخت . همانطور که سالهاست در عراق و افغانستان در مانده اند و دو کشور را از هم پاشیده اند در ایران نیز بی تردید بهتر از این نخواهند کرد و نخواهد شد.

شرایط روز به روز بحرانیتر میشود . عناصری از داخل دولت جمهوری اسلامی هم از بدتر شدن اوضاع ناراحت نیستند چون فکر میکنند هرچه شرایط بحرانیتر شود بهانه برای سرکوبهای گسترده  داخلی فراهم تر خواهد شد و به بهانه دشمن خارجی مخالفان را در داخل سرکوب خواهند کرد .

در این میان عناصر ستون پنجم و بیگانه پرستان وطنفروش نیز بر طبل جنگ میکوبند . با کمال تاسف  شاهدیم که مهمترین عناصر حامی تجاوز خارجی که مرتجعان  سلطنت طلب و عاشقان بازگشت دیکتاتوری پهلوی  هستند به شعف آمده اند و رسما از آمریکا میخواهند به ایران حمله کند . همیشه در بزنگاههای تاریخی عناصر خائن و وابسته سرانجام نقاب از چهره برمیگیرند و ماهیت واقعی خود را آشکار میکنند. اینجاست که میتوان اپوزیسیون واقعی را از اپوزیسیون قلابی و دروغین و عناصر ستون پنجم بیگانه تشخیص داد.

در میانه این بحران  وظیفه اپوزیسیون واقعی ایران ، اپوزیسیون آزادیخواه، جمهوریخواه و دموکرات  بسیار مهم است . از یک طرف باید با دیکتاتوری اسلامی مبارزه کند و از طرف دیگر حمله اجنبی به ایران را محکوم کرده و در پی دفاع از میهن در مقابل حمله خارجی باشد. این وظیفه ای است بسیار دشوار و توجه و دقت فراوان میطلبد. امیدوارم که اپوزیسیون ایران بتواند از این آزمایش سربلند بیرون آید و  مثل سلطنت طلبان و مجاهدین خلق برای ابد به دلیل حمایت از حمله خارجی بدنام نشود.

نبوغ مالی رضا شاه کبیر

مه 5, 2019

همه جور توجیهی برای دزدیهای رضا خان قزاق در دوران پادشاهیش شنیده بودیم به جز این توجیه به غایت چاپلوسانه را ، که به لطف بالاترین این راهم دیدیم  و لینکش بالاترین امتیاز را از شناسه های یدکی  و زیرخاکی عاشقان دیکتاتوری پهلوی و شکنجه های ساواک  گرفت .

تیتر مطلب این است : «خاطره ای از سلیمان خان بهبودی مدیر دفتر رضا شاه بزرگ» (معمولا سلطنت طلبان به طرف میگویند کبیر نمیدانم اینجا یادش رفته باید یاد آوری کرد که کبیرش کند ) . سپس در متن  دزدیهای کلان این کلان دزد را از زبان خودش توجیه کرده است .

البته چاپلوسان و کاسه لیسان اطراف رضا که از خوان نعمت او بهره مند میشدند و خود با  دزدیها و فساد مالی او همراهی داشتند باید چنین چاپلوسی کنند. زمان شاه هم چاپلوسی فراوان بود . ولی تا به این حد را به جرئت میگویم تا کنون ندیده بودم .

مردک با وقاحت تمام میگوید رضا خان قزاق برای خیر و صلاح ملت ایران دزدی میکرد. باز خوب است لا اقل اعتراف به دزدی میکند و حتی از زبان رضا این  دزدیهای کلان را تایید میکند. همه میدانیم که رضا وقتی به قدرت رسید از مال دنیا یک خانه در تهران داشت و بس و پانزده سال بعد وقتی با کمال دنائت  و خفت  بدون شلیک حتی یک گلوله از مقابل قوای مهاجم گریخت و ایران و ایرانی را دست بسته تسلیم بیگانگان کرد مالک بیش از نیمی از زمینهای زراعی مملکت شده بود و همه میدانیم آن زمینها را با پول نداشته اش نخرید بلکه با ارعاب و قلدری و زور و تهدید همه را مجانی از صاحبانش گرفت و بالا کشید.

یکی نیست به این عاشقان شکنجه و کودتاهای آمریکایی و دیکتاتوریهای تک حزبی رستاخیزی بگوید شرم کنید. چاپلوسی تا به کجا ؟ آیا  فکر میکنید با این چاپلوسیها از دربار آینده رضا پهلوی چیزی عایدتان خواهد شد؟

تشویق به مبارزه مسلحانه، آن هم از پشت کامپیوتر، تشویق ایجاد سازمانهای چریکی جدا از مردم است . آیا چریکها زمان شاه موفق بودند؟

آوریل 29, 2019

اخیرا میبینم معدودی از مرتجعان عاشق بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی رستاخیز و شکنجه های ساواک و قلیلی از فاشیستهای مخالف حقوق بشر که متحد سلطنت طلبان هستند اپوزیسیون را تشویق به مبارزه مسلحانه میکنند.

با عقاید این مرتجعان به خوبی آشنا هستیم . میدانیم که این سلطنت طلبان شکنجه های ساواک بر علیه مخالفان شاه را تایید میکنند و گاه علت شکنجه ها را این میدانند که اپوزیسیون زمان شاه در سازمانهای چریکی مثل چریکهای فدایی یا مجاهد مجتمع شده و به صورت مسلحانه با دیکتاتوری آمریکایی شاه مبارزه میکردند .

اینها مبارزه آن چریکها را مسخره میکنند و مسخره میدانند و از شکنجه های وحشتناک ساواک در حق آنان دفاع میکنند . سلطنت طلبان که خواهان بازگشت رضا پهلوی به تخت سلطنت هستند میگویند پدر رضا پهلوی حق داشت این جوانهای دانشگاهی را که دست به اسلحه برده بودند شکنجه کند و بکشد .

اما همین گروه درعین حال اپوزیسیون را در شرایط فعلی تشویق به برداشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه چریکی میکنند. از این گروه میپرسم و منتظر جواب هستم . شما میگویید جوانان زمان شاه اشتباه کردند اسلحه برداشتند و با دیکتاتوری شاه جنگیدند و شاه حق داشت آنها را شکنجه کند و بکشد و حقشان همین بود . آیا با همین منطق شما دیکتاتوری اسلامی را محق نمیدانید که در حق چریکهایی که شما تشویق به مبارزه مسلحانه میکند شکنجه و کشتار کند ؟ شما این جوانها را مسلح میکنید و میفرستید جلوی گروههای سرکوب شبه ساواکی دیکتاتوری اسلامی که کشته شوند؟

این چگونه کوری یا نزدیک بینی است که گریبان مرتجعان سلطنت طلب ما را گرفته است ؟ مرگ خوب است اما برای همسایه ؟ از یک طرف مردم را تشویق به چریک بازی میکنید از طرف دیگر میگویید بد است؟

چرا تکلیف خودتان را با خودتان روشن نمیکنید؟ کمی از پشت کامپیوترها و تلفنهایتان در آمریکا و اروپا بیرون بیایید و سعی کنید واقعیت درون ایران را حس و درک کنید . ملت ایران تجربه دوسال تظاهرات مسالمت آمیز و موثر انقلاب 57 را دارد و خواستار مبارزه مسلحانه نیست . ملت ایران خواستار گذار مسالمت آمیز است . در دنیای کنونی دیگر دوران مبارزه مسلحانه و چریکی گذشته است . جنبشهایی که به پیروزی میرسند با تظاهرات مسالمت آمیز و تداوم این تظاهرات پیروز میشوند نه با نبرد در کوه و جنگل . انقلاب 57 نیز یک انقلاب مسالمت آمیز بود که از طریق تظاهرات خیابانی و تشویق ارتش به بیطرفی انجام شد نه با مبارزه مسلحانه خیابانی . شما نمیتوانید یک روز نبرد خیابانی 22 بهمن در اطراف چند پادگان تهران را بردارید و دو سال تظاهرات مسالمت آمیز را که منجر به سرنگونی و فرار شاه شد فراموش کنید. چریکها و مجاهدین درآن انقلاب و حتی روشن کردن آتش آن انقلاب نقشی نداشتند و به صورت حاشیه ای ناظر آن بودند. آنچه آن انقلاب را پیروز کرد تظاهرات مداوم و ملیونی مردم در سراسر شهرهای ایران بود نه مبارزه مسلحانه ده بیست چریک در تهران .

کاررژیم تمام است

آوریل 17, 2019

این رژیم به پایان خود نزدیک میشود . میدانید چرا؟

اینروزها نفرت مردم از رژیم به جایی رسیده که هر اتفاقی در ایران می افتد ملت از چشم رژیم میبینند . کار به جایی رسیده که طوفان خاک و سیل را نیز نتیجه خرابکاریها و اشتباهات رژیم میدانند . مثل همه کشورهای جهان در موقع زلزله و سیل و سایر حوادث طبیعی اینها نیز از عراق کمک آوردند ولی مردم آن را به صورت حمله خارجی به ایران تعبیر کردند .

اواخر دوران شاه نیز نفرت مردم از شاه به حدی رسیده بود که هرچه رخ میداد آن را نتیجه حماقتها و خرابکاریها و مزدوری شاه میدانستند . ماجرای زلزله طبس را همه میدانیم . وقتی آن زلزله وحشتناک در طبس رخ داد همه یک صدا میگفتند که زلزله طبس به  علت انفجار زباله های اتمی است که شاه از آمریکا به ایران آورده و در صحرای نزدیک طبس دفن کرده . میگفتند آمریکاییها این زباله ها را در کشور خودشان نمیخواهند و شاهِ مزدور آمریکا به آمریکا پیشنهاد کرده زباله ها را بیاورید اینجا دفن کنید و سپس یک انفجار اتمی رخ داده و باعث زلزله طبس شده . این شایعه به حدی وسیع بود که حتی مطبوعات مجبور به انتشار مقالاتی در نفی آن شدند .

وقتی یک رژیم ، هر رژیمی ، به درجه ای از عدم محبوبیت میرسد که حتی زلزله و سیل و توفان خاک را نیز نتیجه خرابکاریهای آن رژیم میدانند بدانید که کارش تمام است . وقتی رژیم به حدی سقوط میکند که وقتی نیروهای امدادی از خارج کشور برای امداد به مناطق آسیب دیده وارد میشوند مردم آنها را عوامل مزدور رژیم میشناسند که برای سرکوب آمده اند بدانید کار آن رژیم تمام است . وقتی درمیان مردم شایعه میپیچد که سرکوبها توسط نیروهای خارجی انجام میشود نه ارتش خودی بدانید کار آن رژیم تمام است . زمان شاه میگفتند اینها نیروهای اسرائیلی هستند که در هفده شهریور به روی مردم آتش گشودند و اکنون میگویند اینها نیروهای فلسطینی هستند که در تظاهرات مردم را سرکوب میکنند.

کار رژیم تمام است .

بحث بعد از مرگ شاه ، بحث بعد از مرگ شاه

آوریل 11, 2019

جوابی را که به یکی از کاربران سلطنت طلب بالاترین داده بودم در اینجا ذکر میکنم . مرتجعان سلطنت طلب به محض اینکه با انتقاد از دیکتاتوری خونین و مزدور شاه روبرو میشوند به جای جواب دادن ، که البته عاجزند چون تاریخ را نمیتوان انکار کرد ، شروع میکنند به بهانه گیری که اکنون زمان صحبت از شاه نیست و باید به خامنه ای پرداخت. خودشان مجازند صبح تا شب از اعلیحضرت بگویند و در مورد دوران مثلا خوش حکومت تک حزبی رستاخیز و شکنجه های وحشیانه ساواک آه بکشند و آرزوی بازگشت آن حزب و آن شکنجه هارا بکنند ولی وای به وقتی که کسی بگوید حکومت شاه کژ بود و کاستی داشت و شکنجه های شاهانه مخالف همه اصول حقوق بشر بود. جواب را در زیر میخوانید:

دوست عزیزٍ سلطنت طلب  شما متاسفانه مرا به یاد عده ای روشنفکر ساده لوح پایان دوران شاه می اندازید که میگفتند فعلا همه باید برای برکناری شاه بسیج شویم و هیچ برنامه ای برای بعد از شاه نداشتند . وقتی هم میگفتی این خمینی گزینه مناسبی برای رهبری نیست میگفتند ای بابا اکنون باید با وحدت کلمه ( دقیقا همان کلماتی که شماالان به کار بردید ، یک اصطلاح آخوندی بود) بر علیه شاه بسیج شد و شما دارید اتحاد مردم را بر هم میزنیدوقتی میگویید خمینی (یا رضای لس آنجلسی و سلطنت) گزینه مناسبی نیست.

دیدیم نتیجه آن برخوردها چه شد و گرفتار چه بلایی شدیم که کم از دیکتاتوری خونریز و خشن شاه ندارد.

آیا شما از ما میخواهید اکنون ساکت باشیم و درمورد آینده ایران نیندیشیم ؟ به بهانه اینکه به اتحاد لطمه میزند؟ که بعد ما را گرفتار خمینی دیگری (رضای لس آنجلسی) کنید؟

درکنارآن ساده لوحان بودند بسیجیان خمینی که تا بحثی در میگرفت که آینده ایران چه باید باشد حمله ور میشدند که «بحث بعد از مرگ شاه ، بحث بعد از مرگِ شاه» . البته میدانم شما از آن نوع بسیجیان نیستید و نعره نمیکشید که «بحث بعد از مرگ خامنه ای» . بحث بعد از مرگ خامنه ای یعنی خفه شو و دم مزن و از بازگشت حکومت پهلوی و سلطنت نگران نباش . یعنی سابقه تاریک و ننگین پنجاه ساله حکومت پهلوی را فراموش کن و به ما اطمینان کن که آزموده را آزمودن خطا نیست .

ترامپ امروز رسما سازمان ملل متحد را نابود کرد

مارس 25, 2019

امروز ترامپ اشغال بلندیهای جولان توسط اسرائیل را تایید کرد . حال که ترامپ اشغال غیر قانونی بلندیهای جولان توسط اسرائیل را به رسمیت شناخت فردا پوتین رسما سرزمینهای اشغالی اوکرایین را به روسیه ضمیمه خواهد کرد و خواهد گفت تصرف کریمه اشکالی نداشته و باید مورد تایید آمریکا باشد . چین تایوان و جزایر  دریای چین و تبت را به صورت رسمی  ضمیمه چین خواهد کرد . روح مرحوم صدام از آن دنیا خواهد گفت پس چرا با من بد بودید من هم مثل اسرائیل میخواستم قطعه ای از خاک کشور دیگری را ضمیمه عراق کنم (خوزستان و کویت ) . هیتلر مرحوم هم خواهد گفت خوب من هم میخواستم اروپا را ضمیمه آلمان کنم پس من هم حق داشتم

جالب است که بارها و بارها سازمان ملل متحد که بالاترین ارگان قانونی کشورهای جهان است اشغال سرزمینهای عربی توسط اسرائیل را در قطعنامه های متعددی محکوم کرده است و حتی آمریکا نیز این قطعنامه های سازمان ملل را تایید کرده و تا کنون همه روسای جمهور آمریکا تابع این قطعنامه ها بودند و از اسرائیل میخواستند از سرزمینهای اشغالی خارج شود .

ترامپ بد کاری کرد . ترامپ با این کار به همه زورگویان و دیکتاتورها و قلدرهای جهان مجوز داد که از این پس بی ترس و نگرانی در فکر اشغال سرزمینهای دیگر باشند . ترامپ سازمان ملل متحد را با این اقدام خود نابود کرد.

عکس گرفتن با یک مسیحی بنیادگرا و ضد حقوق زنان عمل پسندیده ای نیست

فوریه 10, 2019

عکس شرم آور مسیح علینژاد را در کنار پمپئو وزیر خارجه ترامپ دیدیم . آیا میسح اینقدر بی خبر است که سابقه این انسان را نمیداند . پمپئو یک مسیحی بنیادگرای افراطی است . ضدیت پمپئو با اسلام از آبشخور فلسفه و تاریخ نمی آید بلکه  از آبشخور تندروترین گروههای فاشیستی سرمایه داری و مذهبی سیراب میشود که هرگز انقلاب ایران را بر ملت ایران نبخشیدند و در پی برگرداندن دیکتاتوری پهلوی ، ساواک و حزب رستاخیز به ایران هستند . این گروهها به هیچوجه دغدغه دموکراسی در ایران را ندارند . اگر شک دارید نگاهی به عراق و افغانستان و سوریه بیندازید .

چگونه مسیح با چنین موجودی که نوکر بی اختیار بدنامترین و احمقترین  رییس جمهور تاریخ آمریکاست دیدار میکند و عکس می اندازد . مو بر اندامم راست میشود وقتی سرنوشت مشابهی را مجسم میکنم . مجاهدین نیز از اینجاها شروع کردند تا سرانجام به صدام و خیانت به ایران و ایرانی رسیدند .

نامه استعفای شجریان ، سایه و لطفی

نوامبر 28, 2018

نامه استعفای شجریان، سایه و لطفی از رادیو در اعتراض به کشتار 17 شهریور 57 و فاجعه سینما رکس آبادان ، به خط شجریان shajar

کاریکاتور جالب نیستانی در مورد آقا رضاشاه لس آنجلسی و طرفدارانش

نوامبر 13, 2018

Capture

چرا نباید از رضا پهلوی و فعالیت سایبریهای او هراس داشت

نوامبر 4, 2018

دوستان البته میدانند که رضا پهلوی خودش چیزی نیست . ملت ایران چهل سال پیش خاندان پهلوی را از ایران بیرون کردند و بازگشت او محال ممتنع است . ملت ایران بیش از پنجاه سال خیانت و جنایت از خاندان پهلوی دیده است و آن خاطره هرگز فراموش نخواهد شد .

رضا را اما در اینترنت و توییتر و فیسبوک بزرگ کرده اند و گروهی ساده لوح هم که باورشان شده که اینترنت یعنی همان جامعه   ایران فکر کرده اند علی آباد هم شهری است و رضا هم شاهی .  باید توجه داشت که  دو دسته خاص با اهداف مشخص رضا را بزرگ میکنند .

یک گروه از اینان فاشیستهای دست راستی و لیبرتارین هستند که بیشتر در آمریکا اقامت دارند . طرفداران سینه چاک ترامپ و برایت بارت و استیو بنون که برای هر سخن ترامپ هلهله میکشند . اینان خواهان بازگشت دیکتاتوری پهلوی به ایران هستند با همان حزب رستاخیز و ساواک و شکنجه و غیره و احتمالا در جریان یک کودتای آمریکایی دوم. اینها بیکارند ، نصف عمرشان پای اینترنت میگذرد، دهها و صدها شناسه یدکی دارند و با استفاده از این شناسه ها گروههای کوچک چند نفری خود را به دروغ بزرگ جلوه میدهند .

دسته دوم سایبریهای جمهوری اسلامی هستند . اینها با گرته برداری از حکومت پوتین سازمان یافته اند . همه میدانیم که پوتین با بیست سی نفر سایبری که 24 ساعته پای کامپیوتر نشسته بودند و با دهها هزار بات و آیدی یدکی در فیسبوک و توییتر فعالیت میکردند توانست پیکان اینترنت در داخل آمریکا را سود ترامپ برگرداند و این سایبریها در پیروزی ترامپ نقش بزرگی داشتند . کارشان اشاعه انواع دروغها و تهمتها و همچنین ترتیب دادن تظاهرات بر علیه هیلاری و به نفع ترامپ بود . اینها بودند که شعارهایی را که  .طرفداران ترامپ میدادند میساختند . هدف سایبریهای جمهوری اسلامی اما آن است که جسد سیاسی رضا را زنده کنند و پرو بال دهند طوری که گروههای اپوزیسیون وقت خود را به جای مبارزه با دیکتاتوری اسلامی تلف مبارزه با رضا کنند.

مسئله این است  که این ترفندها به احتمال زیاد در ایران نتیجه نخواهد داد . ملت ایران خاندان پهلوی را خوب میشناسد و ساواک و حزب رستاخیز و کودتای 28 مرداد بر علیه نخست وزیر مردمی خود و ملی کردن نفت را فراموش نکرده است . ملت ایران فراموش نکرده است که رضا خان قزاق بیسواد را انگلیسها روی کار آوردند تا نهضت دموکراتیک مشروطه را سرکوب کنند . اما به هرحال اپوزیسیون ما باید مراقب این اتحاد ناخجسته دیکتاتوری اسلامی و فاشیستها باشد . هر یک از این دو گروه برای هدفی خاص رضا را علم میکنند اما هدف نهایی ضربه زدن به اپوزیسیون ایران و عقب انداختن تاریخ سقوط دیکتاتوری اسلامی است .

 

 

 

 

ترامپ و عربستان بر سر ایران معامله میکنند

اکتبر 19, 2018

39bd6626-34b4-4d20-9f53-d001f54ae847

پیشنهادی خیرخواهانه به شاهدوستان و شاهپرستان عزیز

اکتبر 18, 2018

یک پیشنهاد به عاشقان دیکتاتوری پهلوی. همه میدانیم که این موجودات به شدت عاشق ترامپ هستند . همچنین میدانیم که عشق دیگرشان ، رضای لس آنجلس نشین ، به کلی از عرضه شاهنشاهی بی بهره است و بارها دماغ آنها را سوزانده و نا امیدشان کرده است .متاسفانه رضا به قول معروف ابتر هم هست یعنی جانشین پسر ندارد که شاهپرستان لا اقل به او دخیل ببندند(مطابق قانون اساسی مشروطه که رضا به آن سوگند یاد کرده است شاهنشاهی فقط در فرزند ذکور ادامه می یابد و بس (.

پیشنهاد من به این عزیزان این است که با ترامپ «معامله» کنید . میدانیم که ترامپ به خیال خودش بسیار اهل معامله است و حتی در این زمینه کتاب نوشته است . رضا را با ترامپ تاخت بزنید . به ترامپ پیشنهاد پادشاهی ایران را بکنید . باورکنید عشق میکند . ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا راضی نیست زیرا متوجه شده است که منویات و نیات دیکتاتورمآبانه او را ارضا نمیکند . ترامپ میخواهد دیکتاتور باشد ولی سیستم آمریکا به او اجازه نمیدهد .

دوران شاه مرحوم را با او درمیان بگذارید که چه چاپلوسیهای وحشتناک و مسخره ای در اطراف شاه جریان داشت . چند فیلم نشانش دهید که چطور از نخست وزیر تا وزرا و نمایندگان مجلس جلویش صف میبستند و تا کمر خم میشدند و دستش را میبوسیدند (که واقعا تهوع آور بود ولی ترامپ از این کار لذت میبرد). روزنامه های زمان شاه را نشانش دهید که هر روز صفحه اولشان با شاه شروع میشد و تا صفحه آخر فقط شاه و خاندان جلیل سلطنت بود و بس.

باورکنید با دیدن اوضاع آن دوران در چشم به هم زدنی پیشنهادتان را برای شاهنشاهی میپذیرد. شما هم که عاشقش هستید ، دیگر چه میخواهید . عاشق و معشوق به هم میرسید . یک حزب رستاخیز هم تاسیس میکنید ، ساواک را هم دوباره راه میندازید و دیگر بزن و برو(ملت ایران هم به درک).

دولت آمریکا برنامه جلسه سازمان ملل متحد درمورد ایران را لغو کرد

سپتامبر 17, 2018

دولت آمریکا اعلام کرده است که بر خلاف اعلامیه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ، جلسه ای درمورد ایران با حضور ترامپ تشکیل نخواهند داد . علت آن است که ترامپ ثابت کرده که در اینگونه جلسات نمیتواند رفتار و گفتار خود را کنترل کند و به خصوص وقتی که نماینده دولت ایران در جلسه شرکت داشته باشد احتمالا یک افتضاح بزرگ به بار خواهد آورد . نمونه های افتضاحات ترامپ در جلسات ناتو سران هفت قوه اقتصادی در دوسال اخیر زیاد است و اطرافیان ترامپ از ترس افتضاحی دیگر این جلسه را لغو کرده اند تا ترامپ را از آبروریزیهای بیشتر نجات دهند .

سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد را به همه ایرانیان تسلیت عرض میکنم

اوت 18, 2018

کودتای آمریکایی 28 مرداد سرنوشت ایران را عوض کرد و آن را از شاهراه دموکراسی به کوره راه دیکتاتوری انداخت . دیکتاتوری حزب رستاخیز و ساواک منجر به دیکتاتوری عبا و عمامه و نعلین شد و ما ایرانیان هنوز گرفتاریم.