Posts Tagged ‘آریایی’

توهمات فاشیستی و پان ایرانیستی خطرناک است

ژانویه 3, 2013

این نقشه ها خطرناک است . این ادعاهای نژاد آریایی و فخر نژادی بر دیگران فروختن خطرناک است . این ادعای سرزمینهای دیگر را کردن خطرناک است . اینها توهمات دیوانه وار فاشیستی است . هیتلر هم با همین ادعای نژاد آریا و سرزمین آریا آتش بر جان آلمانها زد و کشور خود را نابود کرد .

irane bozorge aryayi

نژاد آریا، کدام نژاد آریا ؟

دسامبر 21, 2012

خدا لعنت کند این رضا شاه را که تخم لق نژاد آریایی را در دهان ما ایرانیها شکاند .

رضا شاه یک دیکتاتور نظامی دست نشانده انگلیس بود که برای تسلط امپراتوری انگلیس بر منابع نفت ایران در یک کودتای انگلیسی در ایران به قدرت رسید . اواخر دوران حکومت عاشق هیتلر شده بود و سعی میکرد به هر طریق خود را به هیتلر نزدیک کند چون به غلط باورکرده بود که هیتلر در جنگ پیروز است و او باید ارباب جدیدی بجوید . یکی از روشهای نزدیکی به هیتلر تبلیغ نژاد آریایی بود . هیتلر رفت و نازیها شکست خوردند و رضا هم  وقتی تاریخ مصرفش تمام شد ارباب گرفتش انداختش تو آفریقا ، ولی این تخم لق نژاد آریایی در دهان بعضی از ماها باقی مانده و این را چنان بر سر دیگران میکوبیم که واقعا باورمان شده ما از نژاد خالص و خلص آریایی هستیم . حالا اگر فقط یک نژاد پرستی ساده بود مسئله ای نبود ولی در یک کشور چند زبانه و چند قومیتی این فخر نژادی باعث تفرقه و نفرتهای بسیار خطرناک قومی میشود و هیزم به آتش تجزیه طلبان می افکند .اگر عاقل باشیم باید شدیدا از این فخر فروشیهای نژادپرستانه  کودکانه و احمقانه احتراز کنیم که آینده خوبی ندارد .

خطر ظهور فاشیسم در ایران ؟

سپتامبر 22, 2012

متاسفانه اخیرا همه متوجه شده ایم که در واکنش به حکومت ضد ملی و دیکتاتور جمهوری اسلامی واکنشی شبه فاشیستی و افراطی ، با تاکید بر برتری نژاد آریایی ،در بعضی از گروههای سیاسی به وجود آمده که البته فعلا محدود به بخشهای حاشیه ای اپوزیسیون میشود ولی نباید خطر فاشیسم را دست کم گرفت . تا سال 1930 در آلمان هم هیچکس هیتلر را جدی نمیگرفت و به او و گروهش به سان یک دلقک مینگریستند و دیدیم همین جدی نگرفتن این دلقک منجر به چه فاجعه ای برای آلمان و دنیا شد . در سالهای قبل از 57 هم در واکنش به دیکتاتوری دست نشانده شاه گروههایی به سمت اسلام رفتند ، جدی گرفته نشدند و دیدیم چه بلایی بر سر ایران آمد . امیدواریم اینبار آن اشتباه تکرار نشود .

نژاد پرستان فاشیست و ادعاهای برتری نژادی

اوت 21, 2012
این داستان نژاد پاک آریایی  مربوط به فاشیستهای آلمان نازی و هیتلر بود . الان هیچکس در اروپا این چرندیات را باور ندارد و خود آلمانها هم این حرفها را کنار گذاشته اند . رضا شاه چون خود دیکتاتور بود و از دیکتاتوری فاشیستها خوشش می آمد  و میخواست خودرا به هیتلر بچسباند شروع کرد به تکرار جفنگیات هیتلر در مورد نژاد آریایی  . تبلیغات وسیع رضا خانی موثرواقع شد . هیتلر رفت و رضا شاه هم از برابر متفقین گریخت و دستگیر شد و با خفت جان داد ، ولی این تبلیغات نژادپرستانه آریایی هنوز که هنوز است توی ذهن بعضی از ما ایرانیان جا خوش کرده است . دوستان ، در این فلات باستانی ایران هزاران قوم و قبیله از سه هزار سال پیش اقامت کرده و با هم آمیزش داشته اند . از اقوام ماقبل آریایی و سامی تا آریایی و پارت و سپس اعراب و بعد گذر امواج وسیع ترکان در طی بیش از هزار سال . از آن نژاد آریایی چیزی باقی نمانده است . ما ایرانیان آمیخته ای هستیم از همه این اقوام و مهاجران  و اتفاقا این مایه افتخار ماست که در کنار هم زیسته ایم و هرگز ادعای برتری نژادی بر یکدیگر نداشته ایم . گول این تبلیغات فاشیستی کهنه را نخورید که دستمایه ای است برای تجزیه طلبان در جهت تبلیغات برای از هم پاشیدن ایران عزیز .