Posts Tagged ‘ایرانیان’

ایرانیان و انگشت شست

ژانویه 17, 2014

این کارتون امروز در آمریکای شمالی در روزنامه های متعددی چاپ شده بود . به صورت مختصر میگوید که ایرانیان این علامت را با معنای دیگری برای آن میشناسند و اشاره ای است به مذاکرات اتمی . ولی معنای مهمتر آن این است که تعداد ایرانیان مهاجر در آمریکای شمالی بسیار افزایش یافته  و تحصیلات این گروه مهاجر  در حدی است که آنان را با قشرهای بالای جامعه آمریکا از هنرمندان و سیاستمداران و غیره در تماس قرار میدهد به صورتی که اکثر آمریکاییان، حتی یک کارتونیست معتبر روزنامه ها ، با حداقل چند ایرانی در تماس بوده اند و حتی تا حد این مفاهیم را نیز اکنون در می یابند در حالی که حتی تا ده سال پیش نیز هنوز آشنایی با سنتها و خوی ایرانیان در آمریکا تا این حد گسترده نبود .

bilach*. از وبسایت rhymes with orange