Posts Tagged ‘بعث’

اوباما در سوریه آخرین مهره های شطرنج خود را میچیند ، اسد رفتنی است

نوامبر 15, 2012

شطرنج زیبا و ظریف و بسیار ماهرانه و دیپلماتیک اوباما بر علیه ایران و روسیه وارد مراحل آخر خود میشود . شاهکار لیبی در سوریه تکرار میشود . آرام آرام به اسد میدان دادند تا خود را گرفتار دامی کند که خود سازنده اش بود . اسد اکنون چنان در جهان و بین مردم خود منفور است که به هیچوجه راه نجاتی ندارد . تشکیل دولت در تبعید با انتخاب یک روحانی میانه رو به رهبری آن جزِ آخرین حرکات این شطرنج است . روسیه و ایران با ناباوری و وحشت روز افزون شاهد از دست رفتن پایگاه خود در خاورمیانه اند .

سقوط اسد ضربه بسیار سنگینی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود و حزب الله لبنان و حماس را از حمایت این دولت محروم خواهد کرد.

آگهی تسلیت مرحوم مغفور خلد آشیان بشار اسد دیکتاتور محترم سوریه

اوت 6, 2012