Posts Tagged ‘تزویر و ریا’

فرح پهلوی و مذهب

اوت 5, 2012

فرح چادری  همراه با رضا پهلوی در برابر ضریح امام رضا . این است ماهیت واقعی  خاندان پهلوی . شاه به حج میرفت و زیارت امام رضایش قطع نمیشد و در تظاهر و ریا دست ملایان قم را از پشت بسته بود . مسجد میساخت و ملایان را فربه میکرد تا به خیال خود به کمک مذهب   مردم را در جهل و نادانی  نگاه دارد تا مزاحم سلطنتش نشوند .سرانجام نیز همین سیاست کار دستش داد . ای کاش فقط خود بهای این تزویر را میپرداخت (که پرداخت) اما   متاسفانه این دوروییها گریبانگیر ما نیز شد .  سی سال است این ملت بی گناه    بهای دورویی و تزویر آن خاندان را میپردازد.