Posts Tagged ‘جنبش سبز’

گذشته تاریخی رهبران جنبش سبز

فوریه 16, 2014

گذشته تاریخی رهبران محصور جنبش سبز مهمترین معضل در فراگیری حمایت عمومی از آنان است . نسلی از ایرانیان که دهه وحشتناک شصت را به چشم دیده اند و نقش این رهبران در آن را به خوبی در خاطر دارند هرگز نخواهند توانست با دلی فارغ از تردید و دو دلی از آنان حمایت کنند . این نسل برای همیشه این سوال بزرگ را با خود دارد که برفرض که این رهبران آزاد شدند و بر فرض که به قدرت رسیدند ، آنان  نشان داده اند که توانائی کشتار هزاران بیگناه را دارند ، آیا اینبار نیز همان فجایع را تکرار نخواهند کرد ؟ تمام کشتارهای جنگ بزرگ و اعدام مخوف زندانیان سیاسی در زمان نخست وزیری موسوی و قدرت کروبی که از نزدیکترین افراد به خمینی بودند صورت گرفت و بی تردید حمایت آشکار آنان را در بر داشته است . آیا این امر قابل تکرار نیست ؟

نسل جوانتری که دهه شصت را به چشم ندیده و لمس نکرده و به دلیل سانسور دولتی حتی تصوری نیز از آن دهه وحشتناک در خاطر ندارد میتواند با دلی آسوده از این رهبران حمایت کند ، ولی نسل میانسال و سالخورده تر ایرانیان هرگز نخواهد توانست خاطرات تلخ آن سالها را فراموش کند و این رهبران را به خاطر نقش آنان در آن کشتارها ببخشد .

عکسهای بی نظیری از نبرد برای دموکراسی در کی یف پایتخت اوکرایین

ژانویه 23, 2014

عکسهایی بی نظیر از نبرد مردم اوکرایین برای دموکراسی ، در کی یف پایتخت اوکرایین ، 2 بهمن 1392. شاید اگر ما هم در جنبش سبز چنین جنگیده بودیم نتیجه دیگری عایدمان شده بود :

http://m.theatlantic.com/infocus/2014/01/the-battle-in-kiev-two-killed-in-ukraine-protest/100667

تاریخ تکرار نمیشود ولی این روزهای ایران …..

ژوئیه 17, 2012

تاریخ تکرار نمیشود البته ولی این روزهای ایران انسان را به شدت یاد سال 55 و 56 در  دوران شاه می اندازد . بالا رفتن شدید قیمتها به علت سیاستهای غلط اقتصادی و ریخت و پاشها و دزدیهای فراوان خاندان سلطنتی /فشار شدید اقتصادی بر طبقات پایین و فاصله عظیم فقر و ثروت در ایران که آشکارا در هر کوچه و خیابانی  به چشم میخورد/ چاپلوسی بی وقفه و گسترده از شاه و خاندان سلطنتی که به حد جنون باری رسیده بود و شبیه اوضاع عراق و سوریه در زمان حزب بعث شده بود : هر پروژه تازه ای ، هر ساختمان و برنامه تازه ای، مثلا شهستان پهلوی یا کتابخانه پهلوی و  غیره باید نام شاه بر خود میداشت و عکسهای عظیم آقا همه جا را پر کرده بود و رادیو و تلوزیون و روزنامه ها پر بود از تملق و تمجید و عکس شاه / قطع برقهای  شش ساعته روزانه  در تابستان سال 55 و 56 در تهران و شهرستانها چون دولت از تامین برق مردم عاجز شده بود ، مردم مینشستند و خود را باد میزدند و به شاه فحش میدادند / فشار شدید و مرگبار سیاسی بر آحاد مردم و روشنفکران و دانشجویان و نویسندگان و هنرمندان ، بازداشتها و زندانهای گسترده همه مخالفان ، شکنجه های وحشتناک  مخالفان در اوین که منجر به مرگ چند تن از بهترین فرزندان این وطن شد و داستان مرگشان دهان به دهان میگشت /تک حزبی شدن مملکت و جنون قدرت و عظمت شاه که به حد غیر قابل کنترلی رسیده بود.  فضای سیاسی بسیار ساکت و مرده  بود و همه متعجب از اینکه با این همه فشار این مردم چرا کاری نمیکنند و تکانی نمیخورند . ولی اشتباه میکردند . آن فضای ساکت در حکم آرامش قبل از توفان بود . همه نیروهای لازم برای انقلاب همچون ابری غران و جوشان  بر فراز آسمان ایران جمع میشد ولی هنوز غرش رعد و برق آغاز نشده بود . چقدر این روزها شبیه آن روزهای قبل از آغاز توفان است .