Posts Tagged ‘حزب الله لبنان’

تبریک به رهبر جمهوری اسلامی

جون 6, 2013

بدینوسیله از فرصت استفاده کرده و پیروزی ایران ، روسیه و حزب الله در سوریه را به رهبر معظم جمهوری اسلامی تبریک میگویم . با پیروزی سربازان سپاه دست در دست برادران حزب الله لبنان ، اسد رسما تبدیل به دست نشانده حزب الله لبنان و ایران خواهد شد . این شکست عظیم را به اوباما و کشورهای غربی که دست روی دست گذاشتند تا چنین فاجعه ای اتفاق بیفتد تسلیت میگویم.ماجرای جنگ داخلی اسپانیاست که دست گرمی بود برای هیتلر و موسولینی تا خود را با تمرین قتل عام مردم اسپانیا برای جنگ دوم جهانی آماده کنند . هیتلر هواپیماهای جدید جنگی خود را برای بمباران مردم بیگناه اسپانیا به کار برد و از کارکرد آنها مطمئن شد و خلبانهایش تمرین کردند و بعد همان تجربه را در جنگ دوم استفاده کردند . دولتهای غربی هم دست به دست میمالیدند و در زبان از جمهوریخواهان اسپانیا حمایت میکردند ولی کوچکترین کمکی به نبرد آنان در دفاع از جمهوری جوان اسپانیا بر علیه کودتاچیان سلطنت طلب نکردند . چرا ، چون نگران بودند مبادا کمونیستها به قدرت برسند . دقیقا همان ماجرا در سوریه تکرار میشود . منتها جای لولو خورخوره کمونیسم را حالا القاعده گرفته . پیروزی ایران و حزب الله در سوریه شکست بسیار بزرگی برای دموکراسیهای غربی خواهد بود چون باعث کنترل عملی سوریه توسط تروریستهای اسلامی ایران و حزب الله میشود و آغازگر جنگهای بزرگتر و ویرانگرتری در منطقه خواهد بود .