Posts Tagged ‘رضا شصت تیری’

نژاد آریا، کدام نژاد آریا ؟

دسامبر 21, 2012

خدا لعنت کند این رضا شاه را که تخم لق نژاد آریایی را در دهان ما ایرانیها شکاند .

رضا شاه یک دیکتاتور نظامی دست نشانده انگلیس بود که برای تسلط امپراتوری انگلیس بر منابع نفت ایران در یک کودتای انگلیسی در ایران به قدرت رسید . اواخر دوران حکومت عاشق هیتلر شده بود و سعی میکرد به هر طریق خود را به هیتلر نزدیک کند چون به غلط باورکرده بود که هیتلر در جنگ پیروز است و او باید ارباب جدیدی بجوید . یکی از روشهای نزدیکی به هیتلر تبلیغ نژاد آریایی بود . هیتلر رفت و نازیها شکست خوردند و رضا هم  وقتی تاریخ مصرفش تمام شد ارباب گرفتش انداختش تو آفریقا ، ولی این تخم لق نژاد آریایی در دهان بعضی از ماها باقی مانده و این را چنان بر سر دیگران میکوبیم که واقعا باورمان شده ما از نژاد خالص و خلص آریایی هستیم . حالا اگر فقط یک نژاد پرستی ساده بود مسئله ای نبود ولی در یک کشور چند زبانه و چند قومیتی این فخر نژادی باعث تفرقه و نفرتهای بسیار خطرناک قومی میشود و هیزم به آتش تجزیه طلبان می افکند .اگر عاقل باشیم باید شدیدا از این فخر فروشیهای نژادپرستانه  کودکانه و احمقانه احتراز کنیم که آینده خوبی ندارد .