Posts Tagged ‘رضا پهلوی + جمهوری اسلامی + پهلوی’

اندرباب مصاحبه رقت انگیز رضا پهلوی و عکس العمل ابلهانه جمهوری اسلامی

فوریه 18, 2013

اینکه پهلوی پرستان یک مصاحبه ساده با رضا پهلوی را اینقدر توی بوق کردند و تبلیغات مسخره ای حول آن به راه انداختند  برایم جالب و خنده دار، و در عین حال رقت انگیزاست  . تلوزیونها و مطبوعات جهان گاهی با بازماندگان خاندانهای سلطنتی ساقط شده مصاحبه میکنند چون برای خوانندگان و بینندگان این رسانه ها  جالب است  بدانند این نگون بختان  چه کار میکنند و چه حالی دارند . تقریبا مثل مصاحبه هایی است که با ستاره های سینما و خوانندگان معتاد و غیره میشود و اصلا دلیل بر این که چین اهمیتی برای رضا پهلوی  قائل است نیست . یک نفر در  تلوزیونی در چین گفته است  با این بابا مصاحبه کنیم ، مثل سایر برنامه ها ، که برای جلب تماشاچی است و بس . حالا از یک طرف پهلوی طلبان به خودشان گرفته اند که مثلا این مصاحبه نشانه این است  که رضا مطرح  است  ، از طرفی هم مثل اینکه سفارت جمهوری اسلامی اعتراض کرده . هر دوطرف واقعا نادانند و از مرحله پرت  . یک نگاه به صدها هزار برنامه تلوزیونی و مقالات روزنامه های دنیا بیندازید از اینجور مصاحبه ها  در آنها فراوان می یابید .  هیچکس هم فکر نمیکند که  دلیل آن است که  مصاحبه کننده یا کشورمربوطه  طرفدار مصاحبه شونده هستند یا برنامه ای برایش دارند و  غیره .

اما بینوا سلطنت طلبان  با این مصاحبه چه جشن و سروری برپا کردند آنچنان که پنداری خود حضرت اوباما با رضا پهلوی صحبت کرده است !  آنچه رقت انگیز است  اینکه  سلطنت طلبان  اینقدر در میان ملت ایران و اپوزیسیون ما تنها هستند که از یک مصاحبه معمولی و پیش پا افتاده یک کانال تلوزیونی در چین و ماچین  با پیشوا و رهبرشان باید اینقدر خوشحال شوند . سرنوشت خاندان پهلوی به واقع  غم انگیز و مایه عبرت همه دیکتاتورهای جهان است .