Posts Tagged ‘سلطنت طلبان’

گفتگو با آمریکا و عکس العمل سلطنت طلبان

فوریه 3, 2013

سلطنت طلبان را در اپوزیسیون ایران به پشیزی نمیگیرند و نمونه اش شورای ملی رضا پهلوی است که دوسال از پس تشکیل هنوز حتی یک گروه وزین عضو آن نشده است . اما این گروه مانند مجاهدین در سایتهای اجتماعی بسیار فعالند (هرچه محبوبیت کمتر ، فعالیت اینترنتی بیشتر ) . به هرحال ، سلطنت طلبان عموما عاشق ابر قدرت آمریکا هستند . طرفداران رضا در سایتهایشان پیوسته آرزوی حمله آمریکا به ایران را میکنند و امیدوارند آمریکا حکومت ایران را ساقط سازد و رضا را در اقدامی مشابه کودتای 28 مرداد به قدرت برساند .

حال میخواهم ببینم عکس العمل اینان در مورد گفتگوی احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا چیست ؟ اگر روزی روزگاری ، مانند مائو ، آقای خامنه ای جام زهر را سر بکشد و وارد گفتگو با آمریکا شود عکس العمل سلطنت طلبان چه خواهد بود ؟ آیا از این اقدام جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد ؟ به هرحال آمریکا، آمریکاست و کاری که میکند لابد مورد تایید آنان است . آیا از آن پس طرفدار جمهوری اسلامی میشوند ؟به هرحال این هم احتمالی است که ممکن است رخ دهد . در آن صورت امید سلطنت طلبان به اینکه آمریکا در یک حمله نظامی رضا پهلوی را مانند پدرش در کودتای 28 مرداد بر سر قدرت آورد بر باد میرودو باید سیاست جدیدی اتخاذ کنند .