Posts Tagged ‘شهبانو’

شهبانوی روحانی

مه 13, 2013

عکس  فرح شهبانوی ایران در بارگاه امام رضا . دینداری خاندان سلطنتی از جمله شاهنشاه آریامهر بر همگان روشن است . شاهنشاه خودشان حاجی بودند و به زیارت کعبه رفته بودند که عکسهای زیارت ایشان در اینترنت موجود است  . خاندان سلطنتی همه مشهدی (مشتی به کلام عوام ) هستند و بارها به زیارت امام رضا که همه اسم خود را از او دارند رفتند و امام را حافظ خاندان سلطنتی میدانستند . خاندان پهلوی با بذل وبخشش فراوان و ساختن مساجد و گنبد و بارگاه و گستردن حرم امام رضا به پیشرفت اسلام در ایران کمک شایانی کردند که البته این کمک منجر به ظهور جمهوری اسلامی شد . یاد این خانواده مذهبی و دیندار گرامی باد .

farah at imam reza

فرح پهلوی و مذهب

اوت 5, 2012

فرح چادری  همراه با رضا پهلوی در برابر ضریح امام رضا . این است ماهیت واقعی  خاندان پهلوی . شاه به حج میرفت و زیارت امام رضایش قطع نمیشد و در تظاهر و ریا دست ملایان قم را از پشت بسته بود . مسجد میساخت و ملایان را فربه میکرد تا به خیال خود به کمک مذهب   مردم را در جهل و نادانی  نگاه دارد تا مزاحم سلطنتش نشوند .سرانجام نیز همین سیاست کار دستش داد . ای کاش فقط خود بهای این تزویر را میپرداخت (که پرداخت) اما   متاسفانه این دوروییها گریبانگیر ما نیز شد .  سی سال است این ملت بی گناه    بهای دورویی و تزویر آن خاندان را میپردازد.