Posts Tagged ‘فاشیسم’

فاشیسم و اسلام

ژانویه 28, 2015

آیا ابراز خوشحالی از اینکه یک نئو فاشیست در پارلمان نروژ به قرآن حمله کرده احمقانه نیست ؟ این روزها عکس قرآن در دست یک عضو فاشیست پارلمان نروژ که به قرآن حمله کرده در سایتهای ایرانی زیاد دست در دست میچرخد . کسی نمیپرسد آخر اینکه یک فاشیست به قرآن حمله کند باید مایه تاسف ما باشد نه شادمانی . مگر نمیدانید که هرعقیده ای مورد حمله فاشیستها قرار گیرد محبوب میشود نه مهجور . باور کنید اگر فاشیستها از اسلام دفاع میکردند بیشتر به اسلام لطمه میخورد تا اینکه به آن حمله کنند .

norway

توهمات فاشیستی و پان ایرانیستی خطرناک است

ژانویه 3, 2013

این نقشه ها خطرناک است . این ادعاهای نژاد آریایی و فخر نژادی بر دیگران فروختن خطرناک است . این ادعای سرزمینهای دیگر را کردن خطرناک است . اینها توهمات دیوانه وار فاشیستی است . هیتلر هم با همین ادعای نژاد آریا و سرزمین آریا آتش بر جان آلمانها زد و کشور خود را نابود کرد .

irane bozorge aryayi

فاشیسم ایرانی

نوامبر 28, 2012

گاهی اوقات هزار نکته باریکتر از مو در یک عکس نهفته است . این نیز یکی از آنهاست : یکی از رهبران حزب نازی؟ یا فاشیست ایتالیا؟ یا یکی دیگر از احزاب فاشیست معاصر آن احزاب در اروپا .  در بازدید از ایران ،  در مراسم سان و رژه  نظامی همراه پیراهن سیاهان حزب در حال دادن سلام حزبی . آیا میدانید این فرد کدامیک از رهبران حزب بود ؟

لباسها شبیه پیراهن سیاهان فاشیست و یا اس اس هیتلری است . پرچم حزب برایم جالب است چون شبیه پرچم حزب نازی است و به طور مسلم از روی آن پرچم کپی شده ولی با آن فرق دارد . سلام حزبی خیلی شبیه سلام حزبی فاشیستهای ایتالیا و آلمان است فقط خواسته تفاوت کوچکی بگذارد و دست روی سینه است .

===========

* بازدید محسن پزشکپور رهبر حزب پان ایرانیست از خرمشهر همراه با پیراهن سیاهان آن حزب  . حزب پان ایرانیست با تقلید از اصول و نمادهای احزاب فاشیست اروپا پایه گذاری شد ه بود که نمونه ای از آن را درفوق میبینید . بعدها پس از شکست فاشیسم در اروپا و آشکار شدن جنایات نژادی هیتلر حزب مجبور شد اندکی از حمایت آشکارش از ایدئولوژی فاشیسم و برتری نژادی آریا بکاهد ولی به همان منوال به کارش ادامه داد و متاسفانه در دوره آزادی پس از حمله متفقین تا کودتای آمریکایی 28 مرداد ابزاری در دست شاه و طرفدارانش برای سرکوب مخالفان بود . البته شاه پس از کودتا پاداش آنان را داد و بر خلاف همه احزاب دیگر به آنان اجازه فعالیت داد و حتی در مجلس نماینده داشتند تا اینکه جنون خودبزرگ بینی  شاه منجر به تاسیس حزب رستاخیز و طبعا انحلال این حزب شد .

خطر ظهور فاشیسم در ایران ؟

سپتامبر 22, 2012

متاسفانه اخیرا همه متوجه شده ایم که در واکنش به حکومت ضد ملی و دیکتاتور جمهوری اسلامی واکنشی شبه فاشیستی و افراطی ، با تاکید بر برتری نژاد آریایی ،در بعضی از گروههای سیاسی به وجود آمده که البته فعلا محدود به بخشهای حاشیه ای اپوزیسیون میشود ولی نباید خطر فاشیسم را دست کم گرفت . تا سال 1930 در آلمان هم هیچکس هیتلر را جدی نمیگرفت و به او و گروهش به سان یک دلقک مینگریستند و دیدیم همین جدی نگرفتن این دلقک منجر به چه فاجعه ای برای آلمان و دنیا شد . در سالهای قبل از 57 هم در واکنش به دیکتاتوری دست نشانده شاه گروههایی به سمت اسلام رفتند ، جدی گرفته نشدند و دیدیم چه بلایی بر سر ایران آمد . امیدواریم اینبار آن اشتباه تکرار نشود .

نژاد پرستان فاشیست و ادعاهای برتری نژادی

اوت 21, 2012
این داستان نژاد پاک آریایی  مربوط به فاشیستهای آلمان نازی و هیتلر بود . الان هیچکس در اروپا این چرندیات را باور ندارد و خود آلمانها هم این حرفها را کنار گذاشته اند . رضا شاه چون خود دیکتاتور بود و از دیکتاتوری فاشیستها خوشش می آمد  و میخواست خودرا به هیتلر بچسباند شروع کرد به تکرار جفنگیات هیتلر در مورد نژاد آریایی  . تبلیغات وسیع رضا خانی موثرواقع شد . هیتلر رفت و رضا شاه هم از برابر متفقین گریخت و دستگیر شد و با خفت جان داد ، ولی این تبلیغات نژادپرستانه آریایی هنوز که هنوز است توی ذهن بعضی از ما ایرانیان جا خوش کرده است . دوستان ، در این فلات باستانی ایران هزاران قوم و قبیله از سه هزار سال پیش اقامت کرده و با هم آمیزش داشته اند . از اقوام ماقبل آریایی و سامی تا آریایی و پارت و سپس اعراب و بعد گذر امواج وسیع ترکان در طی بیش از هزار سال . از آن نژاد آریایی چیزی باقی نمانده است . ما ایرانیان آمیخته ای هستیم از همه این اقوام و مهاجران  و اتفاقا این مایه افتخار ماست که در کنار هم زیسته ایم و هرگز ادعای برتری نژادی بر یکدیگر نداشته ایم . گول این تبلیغات فاشیستی کهنه را نخورید که دستمایه ای است برای تجزیه طلبان در جهت تبلیغات برای از هم پاشیدن ایران عزیز .