Posts Tagged ‘فرح’

شهبانوی روحانی

مه 13, 2013

عکس  فرح شهبانوی ایران در بارگاه امام رضا . دینداری خاندان سلطنتی از جمله شاهنشاه آریامهر بر همگان روشن است . شاهنشاه خودشان حاجی بودند و به زیارت کعبه رفته بودند که عکسهای زیارت ایشان در اینترنت موجود است  . خاندان سلطنتی همه مشهدی (مشتی به کلام عوام ) هستند و بارها به زیارت امام رضا که همه اسم خود را از او دارند رفتند و امام را حافظ خاندان سلطنتی میدانستند . خاندان پهلوی با بذل وبخشش فراوان و ساختن مساجد و گنبد و بارگاه و گستردن حرم امام رضا به پیشرفت اسلام در ایران کمک شایانی کردند که البته این کمک منجر به ظهور جمهوری اسلامی شد . یاد این خانواده مذهبی و دیندار گرامی باد .

farah at imam reza

نژاد آریا، کدام نژاد آریا ؟

دسامبر 21, 2012

خدا لعنت کند این رضا شاه را که تخم لق نژاد آریایی را در دهان ما ایرانیها شکاند .

رضا شاه یک دیکتاتور نظامی دست نشانده انگلیس بود که برای تسلط امپراتوری انگلیس بر منابع نفت ایران در یک کودتای انگلیسی در ایران به قدرت رسید . اواخر دوران حکومت عاشق هیتلر شده بود و سعی میکرد به هر طریق خود را به هیتلر نزدیک کند چون به غلط باورکرده بود که هیتلر در جنگ پیروز است و او باید ارباب جدیدی بجوید . یکی از روشهای نزدیکی به هیتلر تبلیغ نژاد آریایی بود . هیتلر رفت و نازیها شکست خوردند و رضا هم  وقتی تاریخ مصرفش تمام شد ارباب گرفتش انداختش تو آفریقا ، ولی این تخم لق نژاد آریایی در دهان بعضی از ماها باقی مانده و این را چنان بر سر دیگران میکوبیم که واقعا باورمان شده ما از نژاد خالص و خلص آریایی هستیم . حالا اگر فقط یک نژاد پرستی ساده بود مسئله ای نبود ولی در یک کشور چند زبانه و چند قومیتی این فخر نژادی باعث تفرقه و نفرتهای بسیار خطرناک قومی میشود و هیزم به آتش تجزیه طلبان می افکند .اگر عاقل باشیم باید شدیدا از این فخر فروشیهای نژادپرستانه  کودکانه و احمقانه احتراز کنیم که آینده خوبی ندارد .

دور باطل

اوت 27, 2012

این تصویر شما رابه یاد چه ملتی  می اندازد ؟ شاه را بردیم شیخ را آوردیم ، حال میخواهیم شیخ را ببریم شاه را برگردانیم. لابد سی سال دیگر باز باید شاه را ببریم و شیخ را بیاوریم ؟؟؟ تاکی تکرار؟