Posts Tagged ‘قرارداد اتمی’

مزه معامله اتمی با شیطان بزرگ

ژانویه 14, 2014

مزه معامله با شیطان بزرگ که زیر دندان اینها برود دیگر محال است راضی و خواهان بازگشت به وضع فعلی باشند . اینها هم هیچ فرقی با زمامداران چین ندارند ، دروازه که باز شد دیگر بستنش محال است و به نظر می آید واقعا روحانی/رفسنجانی/اصلاح طلبان در حال بازکردن دروازه ها هستند .