Posts Tagged ‘مسعود’

چلبیهای ایران آماده میشوند

اکتبر 3, 2012

یکی از دوستان پرسیده است صدای آمریکا که در هر برنامه به صورت میزگرد با چند نفر برگزار میشود  چطور اینبار به صورت استثنایی فقط با رضا پـــهلـــوی در یک برنامه مصاحبه کرده است . در جواب به این دوست باید بگویم که دوست عزیز اوضاع ایران بحرانی است . آمریکا و سایر قدرتها آماده میشوند تادرصورت شروع یک خیزش بر آن تاثیر بگذارند . برای اینکار به افراد و گروههایی نیاز دارند که کاملا گوش به فرمان باشند . خاندان پـــهلوی در دوران کوتاه سلطنت خود ثابت کرده کاملا وابسته و گوش به فرمان است . مـــجاهدین نیز با همکاری با صدام ثابت کردند که برای رسیدن به قدرت حاضر به هر خیانتی میباشند و به هر اربابی خدمت میکنند . چند روز پیش آنان از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شدند . دیروز صدای آمریکا مصاحبه تک نفره با رضا داشت تا او را مطرح کند  . نقطه ها را به هم وصل کن میفهمی چرا با او مصاحبه کردند . دارند برای ایران چلبی آماده میکنند . فعلا این هردورا آماده خواهند داشت تا ببینند کدامشان شانس بیشتری دارد . البته امیدوارم اینبار ملت ایران بلوغ سیاسی بیشتری از سال ۵۷ داشته باشند و اجازه ندهند یک شخصیت سیاسی  از بالا و خارج  بر جنبش آنان تحمیل شود . در سال ۵۷ این خمینی بود که تحمیل شد و انقلاب را به بیراه بردُ  وای برما اگر اینبار چلبیهای آمریکایی این نقش را بر عهده گیرند .