Posts Tagged ‘ندا آقاسلطان’

سو استفاده از نام ندا

ژوئن 19, 2013

دراین یکی دوماه انتخابات خیلیها با سو استفاده از نام  ندا برای ما سخنرانیها کردند  و احکام صادر نمودند  .« ندا اگر بود این کاررا میکرد . ندااگر بود آن کار را نمیکرد . به ندا خیانت کردید . به ندا خیانت نکردید . خانواده ندا گفته اند ما این کار را میکنیم پس همه ملت ایران باید آن کاررا بکنند. پسرخاله دختر عموی ندا گفته است من این کار را نمیکنم پس شما هم نکنید » واقعیت این است که متاسفانه خیلیها از ندا نردبانی ساخته اند برای صعود واشتهار و با سو استفاده از احساسات آزایخواهانه به حق و پاک جوانان ما سعی دارند پاروی جسد ندای بیگناه بگذارند و به رهبری خلق ایران برسند  .

از طرف او حرف میزنند . ابراز نظر میکنند . حکم برای دیگران صادر میکنند .طوری با قطعیت حرف میزنند مثل اینکه با روح با او در ارتباطند و دقیقا میدانند ندا چه میخواهد وچه میگوید . باید از این غیبگویان دنیای مجازی پرسید از کجا میدانید اگر ندا الان بود رای نمیداد ؟ به کدام حکم و وکالتنامه ای ندا شما را وکیل و وصی خود کرده است که با این اطمینان از جانب او سخن میگویید و برای ملت ایران نسخه میپیچید ؟ چرا ادای نامزدندا را در می آورید که میخواست از مرگ ندا سو استفاده کند و خوشبختانه  پته اش رو شد ؟ مرگ ندای بیگناه و معصوم  هم شده امامزاده ای برای یک مشت آخوند بی عبا و عمامه که برسر آن امامزاده بنشینند و مثل همان ملایان  عبا بر دوش گیرند و  برای ما روضه بخوانند و دستور صادر کنند . ندا آدم خودش بود و به یک لشکر وکیل و وصی مثل شما اصلا احتیاجی نداشت . اگر ندا الان بین ما بود از اینکه از اسمش سو استفاده میکنید تا اهداف خود را پیش برید اظهار تنفر میکرد . از اینکه بگویید چون پدر ندا گفته است من رای نمیدهم پس همه ملت ایران هم باید پیروی کنند ابراز تنفر میکرد و میگفت خانواده مرا در برخوردهای بچگانه خود دخیل نکنید . میگفت که به شما حق داده است وکیل من باشید و از جانب من برای ملت ایران نسخه بپیچید ؟ کاش اندکی انصاف داشتیم و نام یک شهید بیگناه را وجه المصالحه اهداف و امیال خود نمیکردیم . کاش آنقدر به خود اطمینان داشتیم و استدلالمان آن چنان متین و استوار بود که مجبور نبودیم ازسرمایه  نام ندا برای به کرسی نشاندن استدلالهای سست و بی پایه خود خرج کنیم .