Posts Tagged ‘هاشمی رفسنجانی’

رد صلاحیت هاشمی یعنی رد صلاحیت جمهوری اسلامی !

مه 11, 2013

رد صلاحیت هاشمی یعنی رد صلاحیت جمهوری اسلامی !هاشمی از قبل از انقلاب از نزدیکترین افراد به خمینی بود ، یکی از مغزهای متفکر انقلاب اسلامی و همه کاره خمینی پس از انقلاب . رد صلاحیت هاشمی یعنی رد صلاحیت خامنه ای که بسی دیرتر از او وارد انقلاب شد و حتی تا پس از پیروزی انقلاب هم کاره ای نبود .

آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی کیست ؟

اکتبر 6, 2012

رفسنجانی آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی است . او زندگی خود را با شاگردی خمینی آغاز کرد ، در همه فعالیتهای جنبش اسلامی قبل از سقوط شاه شرکت داشت ، مشهور است تفنگی را که حسنعلی منصور را نشانه رفت او تهیه کرده بود ، با مجاهدین رفاقت و همبستگی داشت ، بارها به خاطر عقایدش زندان رفت و شکنجه شد . روزی که بازرگان نخست وزیر شد این آخوند که برای اکثر مردم ایران نا آشنا بود در گوشه صحنه از روی یک تکه کاغذ بریده شده از یک دفتر یادداشت حکم نخست وزیری بازرگان را خواند و به این صورت مردم ایران برای اولین بار چهره او را بر صفحه تلوزیون دیدند ، سپس در دهه شصت مهمترین شخصیت جمهوری اسلامی پس از خمینی بود . او جنگ را خاتمه داد و او خامنه ای را به ملت ایران تحمیل کرد و او اولین رییس جمهور ایران شد و سعی کرد  مسیر اقتصاد دولتی/شبه سوسیالیستی ایران  را به سوی اقتصاد خصوصی هدایت کند که البته موفق نشد و پس از آن به تدریج از قدرتش کاسته شد و اکنون فرزندانش در زندانند و خودش بر کنار . آیا او به چشمان خود شاهد سقوط این حکومت نیز خواهد بود ؟

*. این هم مقاله ای در این زمینه که خواندنش بد نیست .