Posts Tagged ‘کره شمالی’

کاریکاتوری به نام کره شمالی

آوریل 16, 2013

واقعا چقدر یک دولت و رژیم باید بدبخت باشه که یک ماه تمام در مورد جنگ اتمی رجز بخواند ولی هیچکس جدی نگیرد ! مردم وسط سئول که چند کیلومتر با مرز کره شمالی فاصله نداره بی خیال زندگی میکنند و حتی پس از یک ماه هم این تهدیدات را جدی نگرفته اند .