Posts Tagged ‘کمونیست’

کوبانی ، غزه و سپاه پاسداران

اکتبر 11, 2014

مردم غزه در زندان غزه گیر کرده بودند و راه فرار نداشتند چون اسرائیل از همه سو حتی از جانب دریا هم غزه را در محاصره دارد . اسرائیل مشغول قتل عام زندانیان این زندان بزرگ بود بعضی بی خیالها میگفتند تقصیر حماس است که اینها را داده جلوی گلوله و نمیپرسیدند این مردم اصلا راه فرار ندارند که حالا حماس امکان فرار دادنشان را داشته و فرارشان نداده .حالا در کوبانی همه مردم کوبانی فرار کرده اند و آمده اند ترکیه اما تجزیه طلبان کمونیست کرد حدود پانصد نفر غیر نظامی را هنوز در شهر نگاه داشته اند و فرار نداده اند که اگر داعش موفق شود شهر را بگیرد ممکن است همه آنها را قتل عام کند هیچکس نمیگوید چرا تجزیه طلبان کرد اینها را نمیفرستند ترکیه که قتل عام نشوند در حالی که امکانش را هم دارند . یک بام و دوهوایی این ملت کشته منو .اگر نگاه داشتن مردم غیر نظامی و جلوی گلوله توپ دادنشان بد است ، همه جا بد است نه یکجا خوب و یک جا بد .

در رابطه با این مسئله یک نکته دیگر اینکه واقعا خنده دار است که سپاه پاسداران هم شده طرفدار کوبانی و فریاد واکوبانی آن گوش فلک را کرده . این که میگویند سیاست پدرومادر ندارد واقعا درست است .