Posts Tagged ‘17 شهریور’

شاهی که از کشته پشته ساخت

سپتامبر 9, 2012

عکس از کشتار صبحگاه خونین   17 شهریور 1357به دستور مستقیم محمد رضا شاه پهلوی  است .همانطور که دراین عکس می بینید به قول شاعر از کشته پشته ساخته است . محمد رضا آخرین شاه تاریخ ایران بود که در یک انقلاب گسترده مردمی سرنگون شد و فرار کرد .

محمد رضا فرزند رضا خان قزاق بود . رضا خان قزاق درجه دار بیسواد ارتش قزاق روسیه در یک کودتای انگلیسی به طراحی ژنرال آیرونساید به قدرت رسید تا نهال نوپای دموکراسی مشروطه را در ایران از بیخ و بن برکند و نفت ارزان را به سوی ارباب روانه سازد . او سپس خود را به زور شمشیر شاه ایران کرد . برای آشنایی با خیانتهای رضا خان به ایران و ایرانی این نوشته را بخوانید (لطفا روی لینک کلیک کنید ).

دیکتاتوری نظامی رضا خان قزاق با فرار زبونانه و خائنانه او از مقابل نیروهای اشغالگر خارجی در سال 1320 به پایان رسید. رضا خان به جای ایستادگی و مقابله با نیروهای اشغالگر بدون شلیک حتی یک گلوله تسلیم شد و سپس در راه فرار به بنادر جنوب دستگیر شد و به تبعید فرستاده شد و مردم سرنگونی او را در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران جشن گرفتند .

پسر او نیز در سال 1332 از مقابل نیروهای مردمی در جنبش ملی کردن نفت  گریخت و  به ایتالیا فرار کرد ولی متاسفانه آمریکاییها پس از کودتا در ایران او را به کشور بازگردانده و مجددا بر تخت سلطنت نشاندند . او سپس دکتر مصدق نخست وزیر قانونی ایران را برکنار کرد و به دادگاه کشید و او را به جرم ملی کردن نفت ایران محاکمه و تبعید کرد . مصدق تا پایان عمر در تبعید بود و در تنهایی جان داد . ایرانیان هرگز این خیانت شاه را فراموش نکردند .

همان طور که ذکر شد محمد رضا آخرین شاه ایران بود که در انقلاب سال 57 سرنگون شد و از ایران فرار کرد و سالهای آخر عمر را با ذلت و خواری شایسته یک دیکتاتور آدمکش در تبعید سپری کرد.