Posts Tagged ‘napalm’

عکسهای دلخراش قربانیان بمب آتشزای ناپالم

فوریه 4, 2015

بعضی از نویسندگان مطبوعات امروز آتش زدن  یک خلبان اردنی توسط داعش را با آتش زدن هزاران ویتنامی توسط آمریکا در جنگ ویتنام مقایسه کرده اند .  آمریکا در ویتنام هزاران تن بمب آتشزای ناپالم بر سر اهالی ویتنام ریخت و بسیاری از ویتنامیها از کودک و پیر و جوان و زن و مرد  در آتش این بمبها سوختند و از بین رفتند . باید ذکر کرد که  احتمالا وقتی یک گروه عظیمی را زنده زنده آتش بزنی و بسوزانی گناهش کمتر است اگر یک نفر را بسوزانی و کسی در این مورد سخن نخواهد گفت و به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد .  عکسهای بسیار دلخراشی از کشتار توسط ناپالم در ویتنام  در دست است .در این تصاویر کودکانی را که توسط بمبهای آمریکایی جزغاله شده اند میبینید . عکسهای بسیار وحشتناکتری نیز از اثر بمب ناپالم موجود است که جایش اینجا نیست .  البته در ویتنام بدون قفس آهنین مردم را آتش میزدند .

America america1 american3