Archive for آوریل 2019

تشویق به مبارزه مسلحانه، آن هم از پشت کامپیوتر، تشویق ایجاد سازمانهای چریکی جدا از مردم است . آیا چریکها زمان شاه موفق بودند؟

آوریل 29, 2019

اخیرا میبینم معدودی از مرتجعان عاشق بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی رستاخیز و شکنجه های ساواک و قلیلی از فاشیستهای مخالف حقوق بشر که متحد سلطنت طلبان هستند اپوزیسیون را تشویق به مبارزه مسلحانه میکنند.

با عقاید این مرتجعان به خوبی آشنا هستیم . میدانیم که این سلطنت طلبان شکنجه های ساواک بر علیه مخالفان شاه را تایید میکنند و گاه علت شکنجه ها را این میدانند که اپوزیسیون زمان شاه در سازمانهای چریکی مثل چریکهای فدایی یا مجاهد مجتمع شده و به صورت مسلحانه با دیکتاتوری آمریکایی شاه مبارزه میکردند .

اینها مبارزه آن چریکها را مسخره میکنند و مسخره میدانند و از شکنجه های وحشتناک ساواک در حق آنان دفاع میکنند . سلطنت طلبان که خواهان بازگشت رضا پهلوی به تخت سلطنت هستند میگویند پدر رضا پهلوی حق داشت این جوانهای دانشگاهی را که دست به اسلحه برده بودند شکنجه کند و بکشد .

اما همین گروه درعین حال اپوزیسیون را در شرایط فعلی تشویق به برداشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه چریکی میکنند. از این گروه میپرسم و منتظر جواب هستم . شما میگویید جوانان زمان شاه اشتباه کردند اسلحه برداشتند و با دیکتاتوری شاه جنگیدند و شاه حق داشت آنها را شکنجه کند و بکشد و حقشان همین بود . آیا با همین منطق شما دیکتاتوری اسلامی را محق نمیدانید که در حق چریکهایی که شما تشویق به مبارزه مسلحانه میکند شکنجه و کشتار کند ؟ شما این جوانها را مسلح میکنید و میفرستید جلوی گروههای سرکوب شبه ساواکی دیکتاتوری اسلامی که کشته شوند؟

این چگونه کوری یا نزدیک بینی است که گریبان مرتجعان سلطنت طلب ما را گرفته است ؟ مرگ خوب است اما برای همسایه ؟ از یک طرف مردم را تشویق به چریک بازی میکنید از طرف دیگر میگویید بد است؟

چرا تکلیف خودتان را با خودتان روشن نمیکنید؟ کمی از پشت کامپیوترها و تلفنهایتان در آمریکا و اروپا بیرون بیایید و سعی کنید واقعیت درون ایران را حس و درک کنید . ملت ایران تجربه دوسال تظاهرات مسالمت آمیز و موثر انقلاب 57 را دارد و خواستار مبارزه مسلحانه نیست . ملت ایران خواستار گذار مسالمت آمیز است . در دنیای کنونی دیگر دوران مبارزه مسلحانه و چریکی گذشته است . جنبشهایی که به پیروزی میرسند با تظاهرات مسالمت آمیز و تداوم این تظاهرات پیروز میشوند نه با نبرد در کوه و جنگل . انقلاب 57 نیز یک انقلاب مسالمت آمیز بود که از طریق تظاهرات خیابانی و تشویق ارتش به بیطرفی انجام شد نه با مبارزه مسلحانه خیابانی . شما نمیتوانید یک روز نبرد خیابانی 22 بهمن در اطراف چند پادگان تهران را بردارید و دو سال تظاهرات مسالمت آمیز را که منجر به سرنگونی و فرار شاه شد فراموش کنید. چریکها و مجاهدین درآن انقلاب و حتی روشن کردن آتش آن انقلاب نقشی نداشتند و به صورت حاشیه ای ناظر آن بودند. آنچه آن انقلاب را پیروز کرد تظاهرات مداوم و ملیونی مردم در سراسر شهرهای ایران بود نه مبارزه مسلحانه ده بیست چریک در تهران .

کاررژیم تمام است

آوریل 17, 2019

این رژیم به پایان خود نزدیک میشود . میدانید چرا؟

اینروزها نفرت مردم از رژیم به جایی رسیده که هر اتفاقی در ایران می افتد ملت از چشم رژیم میبینند . کار به جایی رسیده که طوفان خاک و سیل را نیز نتیجه خرابکاریها و اشتباهات رژیم میدانند . مثل همه کشورهای جهان در موقع زلزله و سیل و سایر حوادث طبیعی اینها نیز از عراق کمک آوردند ولی مردم آن را به صورت حمله خارجی به ایران تعبیر کردند .

اواخر دوران شاه نیز نفرت مردم از شاه به حدی رسیده بود که هرچه رخ میداد آن را نتیجه حماقتها و خرابکاریها و مزدوری شاه میدانستند . ماجرای زلزله طبس را همه میدانیم . وقتی آن زلزله وحشتناک در طبس رخ داد همه یک صدا میگفتند که زلزله طبس به  علت انفجار زباله های اتمی است که شاه از آمریکا به ایران آورده و در صحرای نزدیک طبس دفن کرده . میگفتند آمریکاییها این زباله ها را در کشور خودشان نمیخواهند و شاهِ مزدور آمریکا به آمریکا پیشنهاد کرده زباله ها را بیاورید اینجا دفن کنید و سپس یک انفجار اتمی رخ داده و باعث زلزله طبس شده . این شایعه به حدی وسیع بود که حتی مطبوعات مجبور به انتشار مقالاتی در نفی آن شدند .

وقتی یک رژیم ، هر رژیمی ، به درجه ای از عدم محبوبیت میرسد که حتی زلزله و سیل و توفان خاک را نیز نتیجه خرابکاریهای آن رژیم میدانند بدانید که کارش تمام است . وقتی رژیم به حدی سقوط میکند که وقتی نیروهای امدادی از خارج کشور برای امداد به مناطق آسیب دیده وارد میشوند مردم آنها را عوامل مزدور رژیم میشناسند که برای سرکوب آمده اند بدانید کار آن رژیم تمام است . وقتی درمیان مردم شایعه میپیچد که سرکوبها توسط نیروهای خارجی انجام میشود نه ارتش خودی بدانید کار آن رژیم تمام است . زمان شاه میگفتند اینها نیروهای اسرائیلی هستند که در هفده شهریور به روی مردم آتش گشودند و اکنون میگویند اینها نیروهای فلسطینی هستند که در تظاهرات مردم را سرکوب میکنند.

کار رژیم تمام است .

بحث بعد از مرگ شاه ، بحث بعد از مرگ شاه

آوریل 11, 2019

جوابی را که به یکی از کاربران سلطنت طلب بالاترین داده بودم در اینجا ذکر میکنم . مرتجعان سلطنت طلب به محض اینکه با انتقاد از دیکتاتوری خونین و مزدور شاه روبرو میشوند به جای جواب دادن ، که البته عاجزند چون تاریخ را نمیتوان انکار کرد ، شروع میکنند به بهانه گیری که اکنون زمان صحبت از شاه نیست و باید به خامنه ای پرداخت. خودشان مجازند صبح تا شب از اعلیحضرت بگویند و در مورد دوران مثلا خوش حکومت تک حزبی رستاخیز و شکنجه های وحشیانه ساواک آه بکشند و آرزوی بازگشت آن حزب و آن شکنجه هارا بکنند ولی وای به وقتی که کسی بگوید حکومت شاه کژ بود و کاستی داشت و شکنجه های شاهانه مخالف همه اصول حقوق بشر بود. جواب را در زیر میخوانید:

دوست عزیزٍ سلطنت طلب  شما متاسفانه مرا به یاد عده ای روشنفکر ساده لوح پایان دوران شاه می اندازید که میگفتند فعلا همه باید برای برکناری شاه بسیج شویم و هیچ برنامه ای برای بعد از شاه نداشتند . وقتی هم میگفتی این خمینی گزینه مناسبی برای رهبری نیست میگفتند ای بابا اکنون باید با وحدت کلمه ( دقیقا همان کلماتی که شماالان به کار بردید ، یک اصطلاح آخوندی بود) بر علیه شاه بسیج شد و شما دارید اتحاد مردم را بر هم میزنیدوقتی میگویید خمینی (یا رضای لس آنجلسی و سلطنت) گزینه مناسبی نیست.

دیدیم نتیجه آن برخوردها چه شد و گرفتار چه بلایی شدیم که کم از دیکتاتوری خونریز و خشن شاه ندارد.

آیا شما از ما میخواهید اکنون ساکت باشیم و درمورد آینده ایران نیندیشیم ؟ به بهانه اینکه به اتحاد لطمه میزند؟ که بعد ما را گرفتار خمینی دیگری (رضای لس آنجلسی) کنید؟

درکنارآن ساده لوحان بودند بسیجیان خمینی که تا بحثی در میگرفت که آینده ایران چه باید باشد حمله ور میشدند که «بحث بعد از مرگ شاه ، بحث بعد از مرگِ شاه» . البته میدانم شما از آن نوع بسیجیان نیستید و نعره نمیکشید که «بحث بعد از مرگ خامنه ای» . بحث بعد از مرگ خامنه ای یعنی خفه شو و دم مزن و از بازگشت حکومت پهلوی و سلطنت نگران نباش . یعنی سابقه تاریک و ننگین پنجاه ساله حکومت پهلوی را فراموش کن و به ما اطمینان کن که آزموده را آزمودن خطا نیست .